Dzierzążnia,  dnia   22  listopada 2017r.

   PP.6733.8.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego w  sprawie  wydania
decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257)  w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca  2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.     z  2017r.,  poz. 1073),   zawiadamiam,  że  w dniu  09  listopada  2017r.,  uzupełniony dnia 21 listopada 2017r.,  wpłynął   wniosek    i  na  żądanie  inwestora: 

ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku,  Oddział  w  Płocku,  ul.  Wyszogrodzka 106,    09-400  Płock,   w imieniu której występuje  pełnomocnik   upoważniony do występowania   w imieniu Wnioskodawcy:    Szymon  Lasota reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Techniczne Teltor –Pol  Północ S.A.,   ul.  Śnieżna 1,   80-554  Gdańsk,

 

zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego, pn.:  

 

budowie   linii  kablowej  SN – 15 kV,  linii kablowej nN - 0,4 kV,   linii  napowietrznej      nN – 0,4 kV   oraz   budowa  słupowej  stacji  transformatorowej  SN/nN    w  miejscowości  CUMINO .

 

Lokalizacja  inwestycji:  

działki  nr  18, 21, 44, 47, 61, 62/2, 63, 64, 65, 66, 49/2, 49/1, 50, 55, 54/1, 54/2   obręb 005 Cumino,    gm. Dzierzążnia.           

           

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni,  pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek   w godz. 8.00 – 16.00,   tel.  23 661-59-09-02  lub  04.

Wójt  Gminy  Dzierzążnia                                                                                          

                                                                                                         mgr inż.  Witold  Pająk


Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  CUMINO -  (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa              

      w  sposób  zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciel  gruntu,  po  których będzie przebiegać  projektowana   linia   - wg  wykazu 

     znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  Aa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-22 10:53:56
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 10:53:56
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269778]

przewiń do góry