Dzierzążnia, dnia  08 grudnia  2017r.

PP.6733.8.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE  O  ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA  DOWODOWEGO             

 

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie  linii  kablowej  SN – 15 kV,  linii kablowej nN - 0,4 kV,   linii  napowietrznej   nN – 0,4 kV   oraz   budowie  słupowej  stacji  transformatorowej  SN/nN  w  miejscowości  CUMINO,  dla terenu działek  nr  18, 21, 44, 47, 61, 62/2, 63, 64, 65, 66, 49/2, 49/1, 50, 55, 54/1, 54/2   obręb 005 Cumino,    gm. Dzierzążnia   -    zostało  zakończone.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w  przedmiotowej   sprawie:

 

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.708.2017  z  dnia 01 grudnia 2017r. uzgodnił  pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów rolnych  projekt  decyzji  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla w/w zamierzenia budowlanego,      zlokalizowanego  na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  -  obręb  CUMINO,  jednostka  ewidencyjna  Dzierzążnia  -  18, 47, 49/1, 49/2, 54/1, 54/2, 55, 61, 62/2, 63, 64, 65, 66    oraz  umorzył postępowanie  administracyjne  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego dla w/w zamierzenia budowlanego   zlokalizowanego  na  działkach  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  i  budynków:  działka  nr  ew.: 21,  44,  50,    -  obręb  CUMINO,   jednostka  ewidencyjna  Dzierzążnia. 

 

2.   Marszałek  Województwa  Mazowieckiego w Warszawie,  postanowieniem WZM  i UW.C/IPŁ-0231.23.102/17   z dnia  04  grudnia 2017r.,  uzgodnił w zakresie melioracji wodnych warunki lokalizacji inwestycji celu  publicznego  dla w/w inwestycji, określone             w  złożonym do uzgodnienia projekcie decyzji  i  zobowiązał  inwestora do :

a). przestrzegania  zapisów ustawy  z  dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (tj.: Dz. U. z  2017r.,   poz. 1121)   przy  projektowaniu  i  wykonywaniu planowanej inwestycji,

b). w przypadku przebudowy urządzeń melioracyjnych znajdujących się na w/w działkach  należy  1egz. dokumentacji powykonawczej przekazać do Inspektoratu WZM i UW w Płońsku,  ( dz.nr 54/1, 54/2, 21, 44 i 50  nie  figurują  w  ewidencji wód, urządzeń  melioracji wodnych),

c).  zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, wykonywania robót, które mogą powodować osiadanie urządzeń lub ich części, osuwanie się gruntu, stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych.

 

3.   Zarząd  Powiatu  Płońskiego, w imieniu którego działa  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu Dróg w Płońsku,  postanowieniem  nr   169/2017, znak DT.6730.1.173.2017  z  dnia 05.12.2017r.,   postanowił  uzgodnić przedłożony projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla  w/w  przedsięwzięcia,  w  zakresie  drogi  powiatowej  nr  3062W  Nacpolsk – Sosenkowo - Kucice (dz. nr ew. 21),  zgodnie  z przebiegiem zaznaczonym  na  załączniku  graficznym.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1257),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych               w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.        

                                                                                   
                                                                   Wójt  Gminy  Dzierzążnia 
                                                                                        

                                                                     mgr inż.  Witold  Pająk

        

Rozdzielnik:

 

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni  - w siedzibie Urzędu  Gminy 

      (obok  pok. Nr 20) oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Strony  biorące  udział  w  postępowaniu   -   według  wykazu  stron  załączonego  do 

   akt  sprawy.

3.  Sołtys wsi :  Cumino  -  (z  prośbą  o  poinformowanie   mieszkańców  sołectwa   w   sposób 

   zwyczajowo  przyjęty).

4.  Aa.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-08 15:01:17
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 15:01:17
  • Liczba odsłon: 830
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272424]

przewiń do góry