Dzierzążnia, dnia  18 lipca 2018r.

PP.6733.1.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE  O  ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA  DOWODOWEGO             

 

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegające na budowie linii napowietrznej średniego napięcia-15 kV oraz stacji transformatorowej SN/nn wraz z szafą rozdzielczą dla terenu działki  nr  234/6, obręb 006 Dzierzążnia,    gm. Dzierzążnia   -    zostało  zakończone.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania w  przedmiotowej   sprawie:

 

1. Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.405.2018  z  dnia 02 lipca 2018r. uzgodnił  pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów rolnych  projekt  decyzji  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla w/w zamierzenia budowlanego, zlokalizowanego  na  działce  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  -  obręb  Dzierzążnia,  jednostka  ewidencyjna  Dzierzążnia  -  234/6.

 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Ciechanowie,
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów – organ właściwy w sprawach melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – w ciągu 14 dni przysługujących na dokonanie uzgodnienia, nie nałożył obowiązku umieszczania jakichkolwiek warunków zapisu w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji, co zostało potwierdzone telefonicznie w dniu 18 lipca 2018r. przez Nadzór Wodny w Płońsku,

  

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  postanowieniem znak
O/WA.Z-3.4351.367.2018.ZDJ  z  dnia 10 lipca 2018r.,   postanawia  uzgodnić przedłożony projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla  w/w  przedsięwzięcia,  w  zakresie  drogi  krajowej  DK-10 Szczecin-Bydgoszcz-Płońsk, w miejscowości Dzierzążnia na terenie działki nr ew. 234/6, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym  na  załączniku  graficznym.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1257),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.        

 

                                                                                 

                                                                                    Wójt  Gminy  Dzierzążnia                                                                                          

                                                                                       mgr inż.  Witold  Pająk

         

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni  - w siedzibie Urzędu  Gminy 

      (obok  pok. Nr 24) oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Strony  biorące  udział  w  postępowaniu   -   według  wykazu  stron  załączonego  do 

      akt  sprawy.

3. Wnioskodawca.

4. Pełnomocnik

5.  Sołtys wsi :  Dzierzążnia  -  (z  prośbą  o  poinformowanie   mieszkańców  sołectwa  
     w   sposób  zwyczajowo  przyjęty).

6.  Aa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-18 12:12:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18 12:12:42
  • Liczba odsłon: 890
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269999]

przewiń do góry