Dzierzążnia, dnia  02 sierpnia 2018r.

PP.6733.1.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)   zawiadamiam,   że  w  dniu  02 sierpnia 2018  roku,  na wniosek :

ENERGA - OPERATOR S.A.  w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, w imieniu której występuje pełnomocnik Zbigniew Kraśniewski, LIL Liliana Kraśniewska z siedzibą
ul. Szczęśliwa 11, 09-100 Płońsk,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

 

budowie linii napowietrznej średniego napięcia-15kV, stacji transformatorowej SN/nn wraz z szafą rozdzielczą.

 

Lokalizacja  inwestycji:   

teren działki nr ew.: 234/6, położonej  w  miejscowości  Dzierzążnia,   gm. Dzierzążnia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 24, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek, w godz.  8.00 – 16.00  (tel. 23 661-59-02  lub 04  wew. 37).


 

Wójt  Gminy  Dzierzążnia                                                                                          

                                                                                                                mgr inż.  Witold  Pająk


Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni- w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr  

      24)  oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Dzierzążnia - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób

     zwyczajowo przyjęty),            

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po której będzie przebiegać

      projektowana  linia SN/nn  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,    

4.  A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-02 11:52:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-02 11:52:47
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181250]

przewiń do góry