ERO6220.2.7.2018                                                              Dzierzążnia, dnia   10.08.2018 roku

 

 

 

 

D  E  C   Y  Z  J  A  
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami, zwanej dalej „ustawą ooś”),   a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.   z 2016 r., poz. 71, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku: Green Park XVII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:   „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW   i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną    w miejscowości    Błomino Gumowskie (0002),    dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 03.04.2018, inwestor – t Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wystąpił do Wójta Gminy Dzierzążnia o wydanie decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW   i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną     w miejscowości    Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia, Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71)

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne.   O wszczęciu postępowania zawiadomiono: strony postępowania oraz sołtysa sołectwa Błomino Gumowskie. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy   w Dzierzążni i zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy   w Dzierzążni www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

Wójt Gminy   wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie                          i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.   W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 „ustawy ooś” Wójt Gminy Dzierzążnia pismami z dnia 18 kwietnia 2018 roku wystąpił do tych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  – o wyrażenie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Wyżej wymienione organy przedstawiły następujące opinie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku , po zapoznaniu się z   wnioskiem oraz z załączonymi   do wniosku materiałami, w opinii sanitarnej nr   ZNS. 471.068.2018.23 z dnia 2 maja    2018r.   (dostarczonej 4 maja 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej   o mocy do 1 MW   i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną      w miejscowości    Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia.

Planowane przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko    (Dz. U. z 2016r. poz. 71) - „ zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:     b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”; zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości nr ew. 49/3 mieszczącej się w obrębie Błomino Gumowskie (0002), gmina Dzierzążnia. Powierzchnia nieruchomości wynosi    2,59 ha. Planowana Inwestycja zajmie teren do 2,5 ha. Inwestorem jest Green Park XVII Sp. z o. o.,    ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Planowana inwestycja - farma PV o mocy do 1MW będzie liczyła ok. 4000 paneli o mocy ok. 250 Wp. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej lub większej (od 250 Wp do 350 Wp) - ilość paneli zależna będzie od mocy paneli.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewnia:   ekspozycja w kierunku południowym, brak zacienienia oraz właściwy kąt nachylenia (w Polsce ok. 30-40 stopni).

Instalacja składać się będzie z panel i   PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemie. Inwerterów (przetwornic) przetwarzających   prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny, ze stacji transformatorowej i układów pomiarowych. W celu   przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowanego stację transformatorową 0,4/15kV.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji   hałasu i spalin będą   miały miejsce   tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia . Ponieważ w odległości   około   10 m na wschód   od granicy działki znajduj się   najbliżej usytułowana   zabudowa mieszkalna. Inwestor planuje posadowienie    transformatora. W zachodniej części nieruchomości, tym samym odległość między stacją transformatorową a najbliższą zabudową mieszkalną wyniesie ponad 100 metrów oraz ok 20 od zabudowań na przedmiotowej działce. Ostatecznie miejsce posadowienia transformatora zostanie ustalone na etapie pozwolenia na budowę, będzie ono jednak uwarunkowane od tego, aby jego odległość od najbliższej zabudowy była jak najdalsza.”

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanej opinii znak WOOŚ-I.4220.354.2018.ML.3 z dnia 7 czerwca 2018r. (dostarczonego dnia 12 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie należy zwarzyć co następuje:

Planowane   przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW   i powierzchni zabudowy do2,5 ha na terenie działki o nr ew.49/3 o powierzchni 2,59 ha w obrębie   miejscowości   Błomino Gumowskie (obręb 0002) gmina Dzierzążnia.   Farma fotowoltaiczna składać się będzie z elementów tj.: panele   fotowoltaiczne, drogi wewnętrzne infrastruktura nadziemna    i podziemna, linie kablowe energetyczno-światłowodowe, przyłącza elektroenergetyczne, transformatory, konwertery oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową     i eksploatacją parku ogniw. Oprócz zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się również zabudowa mieszkalna i zagrodowa.   W odległości ok   10m. na wschód od granicy działki znajduje się najbliżej n usytułowana zabudowa mieszkalna . Inwestor planuje posadowienie transformatora   w zachodniej części   nieruchomości , a tym samym odległość   między   stacją transformatorową a najbliższą   zabudową mieszkalną wyniesie ponad 100 m oraz ok. 20 m od zabudowań na przedmiotowej działce. Ostateczne miejsce posadowienia   transformatora zostanie ustalone na etapie   pozwolenia na budowę.

Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstaniem odpadów i ścieków, jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i   będą ograniczone przez odpowiednią organizację prac do terenu wydzielonego pod plac budowy. Z kip wynika, że sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach 6 00 - 22 00 . Ponadto zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Emisja hałasu u substancji do powietrza będzie związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Plac budowy zostanie wyposażony w kontenery socjalne.   Ścieki bytowe zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w sposób chroniący   środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom z zagospodarowania. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, planuje się jedynie płytkie wykopy (dla stacji transformatorowej i przeprowadzenia kabli).

Z kip wynika, że farma fotowoltaiczna nie będzie wiązać się z poborem wody, emisją ścieków (panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia) oraz zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu nie będzie istotna (obszar oddziaływania transformatora ze względu na poziom wytworzonego hałasu ograniczy się do granic terenu inwestycyjnego).   W czasie prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia poprzez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Z przedłożonej dokumentacji wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.”

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduję się   poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana   będzie na użytkowanych rolniczo terenach, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Teren pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy   dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). Najbliżej położony obszar   matura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH140054 znajduje się w odległości ok. 16 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. W związku z powyższym, postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.”

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz w/w opiniami, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś” Wójt Gminy nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora – Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW   i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną     w miejscowości    Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag     i wniosków.

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia   następuje w terminie
6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                                                                       mgr inż. Witold Pająk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.        Inwestor - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

2.        Strony biorące udział w postępowaniu – zgodnie z wykazem stron

3.        a/a

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

    ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk

 

Zamieszczono (obwieszczenie):

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu   www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 222,00 zł

w   dniu 29.03.2018 roku ( za wydanie decyzji środowiskowych

uwarunkowaniach oraz za pełnomocnictwo) na podstawie

części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej (tekst jednolity-Dz. U. z 2015r., poz. 783)

Załącznik nr 1 do decyzji

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW    i powierzchni zabudowy do 2,5 ha na terenie działki nr 49/3, której łączna   powierzchnia wynosi 2,59   ha w obrębie miejscowości Błomino Gumowskie (obręb 0002), gm. Dzierzążnia. Działka nr 49/3 posiada dostęp do drogi publicznej nr 300307W o nawierzchni bitumicznej, będącej działką    o nr ewidencyjnym 33 (droga gminna) oraz drogi nr 3030W o nawierzchni bitumicznej, będącej działką o nr ewidencyjnym 55 (droga powiatowa).

Obszar oddziaływania planowanej Farmy Fotowoltaicznej zawiera się w granicach działki, na której inwestycja jest planowana. Elektrownia słoneczna oddziałuje wyłącznie na teren na którym jest posadowiona.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia będzie przekazana do zakładu energetycznego  a następnie wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

·          Panele fotowoltaiczne,

·          Drogi wewnętrzne,

·          Infrastruktura naziemna i podziemna,

·          Linia kablowe energetyczno-światłowodowe,

·          Przyłącza elektroenergetyczne,

·          Transformatory,

·          Konwertery,

·          Inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

 

1)       Lokalizacja planowanej   inwestycji

  Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja obejmuje następujące użytki: grunty rolne zabudowane, nieużytki N, grunty orne klasy RIVa, RIVb . Obecnie teren   jest użytkowany rolniczo. Obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej obejmie grunty orne obu klas oraz nieużytki. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym. Tereny otaczające przedmiotową nieruchomość to głównie grunty rolne, drogi oraz budynki gospodarskie. Teren charakteryzuje się przede wszystkim obecnością pól uprawnych. Sąsiednie tereny wobec planowanej inwestycji to głównie grunty orne podlegające stałej presji człowieka. Gatunkami roślin bytującymi na tym obszarze oprócz gatunków uprawnych są pospolite chwasty roślin zbożowych oraz te zamieszkujące miedze.

      Planowana inwestycja na żadnym etapie nie będzie ingerowała w jednolite części wód podziemnych. Wykluczona jest również możliwości zanieczyszczenia powierzchni gruntu, a w związku z tym również jakiekolwiek pośrednie oddziaływanie na warstwy wodonośne znajdujące się w obszarze realizacji inwestycji. W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja inwestycji w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia stanu jednolitych części wód podziemnych      i w związku z powyższym nie przyczyni się do opóźnienia realizacji celów Dyrektywy Wodnej. Z uwagi na zagrożenie jakości wód podziemnych spowodowane oddziaływaniem ognisk zanieczyszczeń związanych z intensywną gospodarką rolną (stosowaniem nawozów, środków ochrony roślin, hodowlą), planowana inwestycja może jedynie przyczynić się do zmniejszenia tego czynnika, negatywnie wpływającego na stan wód.

      Planowana inwestycja nie stworzy zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Z uwagi na charakter inwestycji czyli elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, a w związku z tym brak możliwości bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na stan wód powierzchniowych, brak jest również możliwości, aby realizacja planowanej inwestycji miała jakikolwiek wpływ na termin osiągnięcia właściwego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i związku z tym przyczyniła się do nie zrealizowania celów określonych Dyrektywą Wodną.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW    i powierzchni zabudowy do 2,5 ha na terenie działki nr 49/3, której łączna   powierzchnia wynosi 2,59   ha w obrębie miejscowości Błomino Gumowskie (obręb 0002), gm. Dzierzążnia. Działka nr 49/3 posiada dostęp do drogi publicznej nr 300307W o nawierzchni bitumicznej, będącej działką     o nr ewidencyjnym 33 (droga gminna) oraz drogi nr 3030W o nawierzchni bitumicznej, będącej działką o nr ewidencyjnym 55 (droga powiatowa).          

2)       Odległość od zabudowań

Oprócz zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce, w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się również zabudowa mieszkalna i zagrodowa. W odległości około 10 m na wschód od granicy działki znajduje się najbliżej usytuowana   zabudowa mieszkalna. Inwestor planuje posadowienie transformatora w zachodniej części nieruchomości, tym samym odległość między stacją transformatorową a najbliższą zabudową mieszkalną wyniesie ponad 100 metrów oraz około 20    od zabudowań na przedmiotowej działce. Ostateczne miejsce posadowienia transformatora zostanie ustalone na etapie pozwolenia na budowę, będzie ono jednak uwarunkowane od tego, aby jego odległość od najbliższej zabudowy była możliwie jak najdalsza.  

3)       Termin prac budowlanych

Inwestor planuje prace poza okresem lęgowym ptaków oraz płazów, tak by nie zaistniała możliwość zniszczenia jaj, gniazd, piskląt ptaków oraz jaj i form larwalnych płazów. Instalacja nie przyczyni się do pogorszenia jakości ekosystemów, zmniejszenie różnorodności biologicznej.

4)       Opis planowanego przedsięwzięcia

  Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia będzie przekazana do zakładu energetycznego a następnie wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.

Technologia fotowoltaiczna. Termin fotowoltaika (PV) łączy dwa słowa: „foto”, co oznacza światło oraz „voltaic”, co o znacza elektryczność. Technologie fotowoltaiczne stosowane są do przekształcania promieniowania słonecznego (światła) w elektryczność. Do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną stosowane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem. Jest to drugi co do ilości występujący pierwiastek na Ziemi. Prąd stały (DC) generowany jest przez działanie światła.

            Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w kWp (ang. Kilo Wattspeak). Wartość ta określa moc prądu stałego (DC), który może zostać wyprodukowany przez dany system fotowoltaiczny                             w optymalnym nasłonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze. Przed dostarczeniem do urządzeń elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prąd stały zamieniany jest w inwerterze na prąd zmienny (AC).

a)       Panele fotowoltaiczne (PV)

            Składają się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych     z półprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania słonecznego. Zjawisko    to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

 • Monokrystaliczne – ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa monokrystaliczne rozpoznać można po ściętych narożnikach panelu,
 • Polikrystaliczne – ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu. Posiadają powłokę, która ukazuje ich strukturę wewnętrzną.

Moduł PV zbudowany jest z połączonych, a następnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwą izolacyjną. Całość chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z kablami i złączkami.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewniają:

 • Ekspozycja w kierunku południowym,
 • Brak zacienienia,
 • Właściwy kąt nachylenia (20 do 75 stopni).

        Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną sprzedawana będzie bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej jej zarządcy. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź metalowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemię. Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy.

Moduły fotowoltaiczne – przykładowy rozmiar pojedynczego modułu to wartości do 1636 x 990 x 35 [mm], moc nominalna pojedynczego modułu to wartość do 800 Wat pik (jest to moc osiągana przez ogniwo fotowoltaiczne przy nasłonecznieniu o mocy 1000 W/m2, gęstości spektrum AM 1,5 i temp. 250C). W przypadku użycia paneli fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp przy planowanej mocy instalacji do 1 MW ilość paneli wyniesie do 4000 sztuk. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej lub większej (od 250 Wp do 350 Wp) – ilość paneli zależna jest od mocy paneli.

    Stelaże (stojaki) stalowe – są to lekkie ażurowe konstrukcje z rurek lub profili aluminiowych tak zaprojektowane, aby oprzeć się sile wiatru i ciężarowi śniegu. Konstrukcje te nie są na stałe przymocowane do gruntu.

    Inwertery (przetwornice) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC – directcurrent) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC – alternatingcurrent). Inwertery są bardzo różne i zależnie od przyjętych założeń może być dużo małych inwerterów jak również niewiele dużych. Ilość inwerterów przy planowanej mocy do 1 MW szacuje się od 4 do 40 sztuk.

    Stacje transformatorowe – urządzenia służące do przekształcania prądu z inwerterów na prąd o tej samej częstotliwości. Ilość transformatorów przy planowej mocy do 1 MW: do 1 sztuk.

    Układy pomiarowe - zgodnie z warunkami przyłączenia.

Ilość oraz typ urządzeń, tj. panele fotowoltaiczne, inwertery, transformator uzależniona będzie m.in. od wytycznych zawartych w warunkach przyłączenia od właściwego Operatora Energii Elektrycznej. Z godnie z obowiązującym prawem ubieganie się o warunki przyłączenia możliwe jest dopiero po uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestor przewiduje podłączyć elektrownię fotowoltaiczną do sieci ogólnokrajowej poprzez podziemną linię kablową średniego napięcia (SN). Prawdopodobnie zaistnieje konieczność postawienia jednego słupa, z którego zostanie poprowadzona linia napowietrzna średniego napięcia do słupa operatora energetycznego. Ta informacja zostanie potwierdzona po uzyskaniu warunków przyłączenia. Inwestor planuje przyłączyć się do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez przyłączenie do jednej z najbliższych linii SN, o ile warunki techniczne na to pozwolą.

b)       Transformator

       W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stację transformatorową 0,4/15 kV. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napięcia, kom ó r transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia. W/w pomieszczenia zostaną wyposażone w: instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz. i 3-faz., instalację oświetlenia, wy ł ączniki ppoż. Rozdzielnia nN 0,4 kV zaprojektowana będzie w oparciu   o typowe rozwiązania szaf rozdzielczych. Po ł ożenie stacji transformatorowej będzie spe ł nia ł o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk ó w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rozdzielnia średniego napięcia, która będzie zainstalowana wewnątrz stacji transformatorowej wyposażona zostanie w dwa pola transformatorowe i jedno pole odpływowe z rozłącznikiem. Okablowanie transformatorów z poszczególnymi polami rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN planuje się zrealizować kablami miedzianymi jednożyłowymi o przekrojach dobranych odpowiednio do mocy urządzeń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, stację transformatorowa wyposażona będzie                           w sprzęt BHP.

Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależnione od wydanych przez lokalnego Operatora warunków przyłączenia. Jako układ pomiarowy po stronie średniego napięcia przewiduje się układ trójfazowy pośredni. Zostanie on zaprojektowany wg wydanych warunków przyłączenia przez lokalnego Operatora Energetycznego. Jako układ dla potwierdzenia danych dotyczących ilości wytworzonej energii elektrycznej planuje się zastosowanie w każdym polu rozdzielni niskiego napięcia układy pomiarowe trójfazowe pół pośrednie.

c)        Inwerter:

            Inwertery (przetwornice) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC – directcurrent) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC – alternatingcurrent). W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej- zaniku napięcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny                    i uniemożliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Przeważnie inwertery wyposażone są w wyświetlacze pozwalające na bieżące monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego. Inwertery są bardzo różne i zależnie od przyjętych założeń może być dużo małych inwerterów, jak również niewiele dużych. W zależności od wybory producenta inwerterów oraz wytycznych zawartych   w warunkach przyłączenia inwertery mogą znajdować się w podstacji transformatorowej bądź też mogą być ułożone bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi. Inwertery będą wówczas przymocowane do stelaży, na których będą posadowione panele fotowoltaiczne.

Reasumując elementami składowymi farmy są:

    Moduły fotowoltaiczne – przykładowy rozmiar pojedynczego modułu to wartości do 1636 x 990 x 35 [mm], moc nominalna pojedynczego modułu to wartość do 800 Wat pik (jest to moc osiągana przez ogniwo fotowoltaiczne przy nasłonecznieniu o mocy 1000 W/m2, gęstości spektrum AM 1,5 i temp. 250C). W przypadku użycia paneli fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp przy planowanej mocy instalacji do 1 MW ilość paneli wyniesie do 4000 sztuk. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej lub większej (od 250 Wp do 350 Wp) – ilość paneli zależna jest od mocy paneli.

    Stelaże (stojaki) stalowe – są to lekkie ażurowe konstrukcje z rurek lub profili aluminiowych tak zaprojektowane, aby oprzeć się sile wiatru i ciężarowi śniegu. Konstrukcje te nie są na stałe przymocowane do gruntu.

    Inwertery (przetwornice) – są to urządzenia przetwarzające prąd stały (DC – directcurrent) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC – alternatingcurrent). Inwertery są bardzo różne i zależnie od przyjętych założeń może być dużo małych inwerterów jak również niewiele dużych. Ilość inwerterów przy planowanej mocy do 1 MW szacuje się od 4 do 40 sztuk.

    Stacje transformatorowe – urządzenia służące do przekształcania prądu z inwerterów na prąd o tej samej częstotliwości. Ilość transformatorów przy planowej mocy do 1 MW: do 1 sztuk.

    Układy pomiarowe - zgodnie z warunkami przyłączenia.

Ilość oraz typ urządzeń, tj. panele fotowoltaiczne, inwertery, transformator uzależniona będzie m.in. od wytycznych zawartych w warunkach przyłączenia od właściwego Operatora Energii Elektrycznej.    Z godnie z obowiązującym prawem ubieganie się o warunki przyłączenia możliwe jest dopiero po uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestor przewiduje podłączyć elektrownię fotowoltaiczną do sieci ogólnokrajowej poprzez podziemną linię kablową średniego napięcia (SN). Prawdopodobnie zaistnieje konieczność postawienia jednego słupa, z którego zostanie poprowadzona linia napowietrzna średniego napięcia do słupa operatora energetycznego. Ta informacja zostanie potwierdzona po uzyskaniu warunków przyłączenia. Inwestor planuje przyłączyć się do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez przyłączenie do jednej z najbliższych linii SN, o ile warunki techniczne na to pozwolą.

  Teren, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej nie jest położony na terenie środowiskowo chronionym. Dodatkowo należy podkreślić, że farma fotowoltaiczna oddziałuje wyłącznie na teren, na którym jest posadowiona.

Powierzchnia na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części naszego kraju.   Jest to obszar mało atrakcyjny dla ptaków i innych małych zwierząt.   Teren planowanej inwestycji może być obszarem odpoczynku, zwłaszcza dla ptaków przemieszczających się do bardziej zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych, jak wspomnianej powyżej formy ochrony. Elektrownie słoneczne doskonale sprawdzają się jako miejsce odpoczynku, czy schronienia, gdyż powierzchnia pod panelami pokryta jest trawą, a w związku z tym dostępna przez cały rok dla gatunków ptaków przebywających na ziemi. Dodatkowo stojące na ziemi panele powodują cień, który często jest wykorzystywany przez ptaki i małe zwierzęta. Ponadto panele fotowoltaiczne są zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ma to na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym samym panele nie powodują oślepienia ptaków przelatujących nad instalacją, np. w kierunku obszarów o wyższej bioróżnorodności, takich jak sieci Natura 2000.

Mając na uwadze fakt, iż farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla zwierząt i ptaków, nie wywołuje hałasu, nie emituje zanieczyszczeń powietrza oraz nie wytwarza odpadów, a także uwzględniając to, iż elektrownie słoneczne oddziałują wyłącznie na teren, na którym są posadowione można stwierdzić, że farma fotowoltaiczna nie może w żaden sposób wpływać na status ochrony wyżej wymienionych form ochrony przyrody.

Warto również podkreślić, że farmy fotowoltaiczne uznawane są za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii. Do ich głównych zalet ze względu na środowisko można zaliczyć fakt, iż energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne wytwarzana jest bezpośrednio z promieni słonecznych, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie od skali, a moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego. Ponadto obsługa i konserwacja farm fotowoltaicznych wymaga minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. Farmy fotowoltaiczne nie wpływają również na estetykę krajobrazu, jak chociażby farmy wiatrowe. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych nie przekroczy wysokości: 5 metrów.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że planowana inwestycja nie oddziałuje   znacząco na obszary podlegające ochronie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-17 08:52:32
 • Liczba odsłon: 869
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174604]

przewiń do góry