ERO6220.3.9.2018                                                             Dzierzążnia, dnia 14.02.2019 roku

 

 

D  E  C   Y  Z  J  A 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),  a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku:
Energy   Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 28.05.2018 (data wpływy do urzędu 1 czerwca 2018 roku), Inwestor –t Energy   Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, wystąpił do Wójta Gminy Dzierzążnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 52 lit. b „Rozporządzenia”, tj.: zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 11 lipca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne. O wszczęciu postępowania zawiadomiono: strony postępowania oraz sołtysa sołectwa Przemkowo. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Dzierzążni
i zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierzążni
www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

Wójt Gminy  wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 „ustawy ooś” Wójt Gminy Dzierzążnia pismami z dnia 11 lipca 2018 roku wystąpił do tych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o wyrażenie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wyżej wymienione organy przedstawiły następujące opinie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, po zapoznaniu się z  wnioskiem oraz z załączonymi  do wniosku materiałami, w opinii sanitarnej nr  ZNS. 471.081.2018.27 z dnia   15 czerwca  2018r.  (dostarczonej 18 czerwca 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.” Planowane przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 1 pkt. 52 lit b „Rozporządzenia”zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”; zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości nr ew. 80/2                                           w miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie. Inwestorem jest Energy   Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa.

Planowana inwestycja - farma PV o mocy do 1MW będzie zajmowała powierzchnię                                  maksymalnie do  2,3 ha. Farmę będą tworzyć następujące elementy: stałe  (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli), ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 200W do 400W  każdy, w ilości do 5000 szt., string-boxˈy, inwerter, stacja transformatorowa, przewody elektryczne, budynki/kontenery do montażu inwenterów i transformatorów. Inwestycja będzie zapewniała zjazd z drogi, plac manewrowy, system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamer) oraz ogrodzenie.

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 480 m. na wschód                             od planowanego  ogrodzenia farmy fotowoltaicznej.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji hałasu i spalin będą miały miejsce tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie powoduje żadnych negatywnych skutków, ponieważ nie emituje żadnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu.”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanej opinii znak WOOŚ-I.4220.494.2018.MŚ, z dnia 21 czerwca 2018r.  (dostarczonej 25 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, iż:

„Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko  przedmiotowej inwestycji  zaliczają się do grupy  przedsięwzięć wymienionych  w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

 „Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia 1” o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,3 ha na terenie nieruchomości o nr ew. 80/2 w obrębie ewidencyjnym Przemkowo, gmina Dzierzążnia. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie użytkowanym rolniczo. W  najbliższym otoczeniu działki objętej wnioskiem znajdują się grunty rolne (uprawa zbóż), drzewa oraz zabudowa zagrodowa (w odległości ok. 480 m) i droga gruntowa.

Fatma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

-        stałe konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych ;

-        ogniwa fotowoltaiczne;

-        string-boxˈy;

-        inwentery w ilości 1 do 100 szt.;

-        stacja transformatorowa;

-        przewody elektryczne;

-        budynki/kontenery do montażu inwenterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny                   do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych,

-        zjazd z drogi, na plac manewrowy,

-        system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamery);

-        ogrodzenie.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i spalin związana                         z prowadzeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej.

W ramach obsługi farmy fotowoltaicznej będą wykonywane następujące stałe czynności okresowe:

·         wykaszanie- terenu farmy fotowoltaicznej należy dokonywać, w zależności od intensywności wegetacji 1-2 razy w roku, przy wykorzystaniu dostawki do ciągnika rolniczego ze specjalnym wysięgnikiem umożliwiającym koszenie pod stelażem paneli; alternatywnie możliwy jest wypas na terenie farmy zwierząt hodowlanych, głównie owiec,

·         mycie powierzchni modułów- panele zainstalowane na farmie należy myć mechanicznie raz w roku; w tym celu wykorzystuje się specjalną przystawkę do ciągnika rolniczego w postaci szerokiej szczotki obrotowej wyposażonej w dysze dozującą wodę demineralizowaną; możliwe jest też zastosowanie specjalistycznych urządzeń, które samodzielnie przesuwają się powierzchni modułów jednocześnie je czyszcząc, również przy korzystaniu obrotowej szczotki i wody demineralizowanej; w procesie używa się jedynie wodę bez dodatku detergentów; zużycie wody szacuje się na poziomie 4 m3 /MW zainstalowanej mocy elektrycznej farmy.

Z informacji KIP wynika, że inwestor planuje przeprowadzić pracę związane z budową elektrowni poza okresem lęgowym ptaków oraz płazów, tak by nie zaistniała możliwość  zanieczyszczenia jaj, gniazd, piskląt ptaków oraz jaj i form larwalnych płazów. instalacja nie przyczyni się do pogorszenia jakości  ekosystemów, zmniejszenie różnorodności biologicznej.

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduję się  poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana  będzie na użytkowanych rolniczo terenach, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Teren pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy  dnia                    16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Najbliżej położony obszar  matura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH140054 znajduje się w odległości ok. 11,5 km w kierunku północno-wschodnim od planowanej inwestycji. W związku z powyższym, postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.”

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w opinii nr WA.RZŚ.436.1.653.2018.ZZ01.EPZ.3 (WA.ZZŚ.1.436.184.2018) z dnia 19 grudnia 2018r.  (dostarczonej  27 grudnia 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

„Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1ustawy ooś, biorąc pod uwagę informację  zawarte                          w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                           w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na przedmiotowego przedsięwzięcia  środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedlisk łęgowych  oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane  jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części  wód  powierzchniowych PLRW2000172687689 (Żurawianka).

Dla JCWP PLRW2000172687689 stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację  na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a, tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej  tj. 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych  oraz dysproporcjonalnych  kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak  możliwości wskazania przyczyny nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrążenia jakichkolwiek  działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działania mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach prowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne  zaplanowanie niezbędnych działań  i zaplanowanie ich w skuteczności. Nie przewiduję się bezpośredniego  wpływy przedsięwzięcia  na stan jakościowy i ilościowy wód  powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  pozwolą  zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji  ropopochodnych dowód podziemnych. Teren realizacji  przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej  części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowo określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie odbywało się  w sposób zapewniający nie naruszenie przepisów prawnych  dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady  Ministrów                     z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1911, ze zm.).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obrzeżami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi. Inwestycja jest usytułowana na obszarach podlegających ochronie               o których mowa w a ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 1614).

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami  ochronnymi ujęć wód oraz  poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), zwanej dalej Prawem wodnym. Zgodnie z art. 549 Prawa wodnego studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu  przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt. 7-9 prawa wodnego map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji przedsięwzięcia  można stwierdzić  brak  możliwości wystąpienia oddziaływania  o znacznej  wielkości  lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie  zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji  przy zachowaniu odpowiednich  środków i technik, nie powinno znacząco  oddziaływać na środowisko.”

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

W trakcie postępowania,  w dniu 30 lipca 2018r. do Urzędu Gminy w Dzierzążni wpłynęły uwagi mieszkańców odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Mieszkańcy jako powód swojego sprzeciwu podają zbyt bliską odległość od zabudowań, brak konsultacji z mieszkańcami oraz problemy z dojazdem do własnych działek. Zdaniem mieszkańców „działki wokół farmy są to działki rolnicze (uprawa zbóż), a wyładowania atmosferyczne mogą być przez farmę bardziej przyciągane co stanowi większe zagrożenie pożarowe. Droga, która prowadzi do farmy to droga polna o szerokości 2m. Położona na terenie podmokłym. Ciężki osprzęt dojeżdżający na farmę zniszczy drogę co utrudni rolnikom dojazd do pola.” Ponadto mieszkańcy  twierdzą że „w przyszłości będą chcieli oddać dzieciom gospodarstwa w związku z czym powstaną nowe siedliska gospodarcze z tego też względu zmniejszy się odległość między farmą a siedliskiem.”

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz w/w opiniami, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś” Wójt Gminy nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora – Energy  Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

 

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia  następuje w terminie
6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Wójt

 

                                                                                                                                                         mgr inż. Adam  Sobiecki

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.       Inwestor .Energy   Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa,

2.       Strony biorące udział w postępowaniu – zgodnie z wykazem stron

3.       a/a

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

    ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk

 

 

Zamieszczono (obwieszczenie):

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

    www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 222,00 zł

w  dniu 28.05.2018 roku ( za wydanie decyzji środowiskowych

uwarunkowaniach oraz za pełnomocnictwo) na podstawie

części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja będzie polegała na budowie farmy fotowoltaicznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. W chwili obecnej Inwestor nie posiada jeszcze wydanych warunków przyłączenia do sieci operatora elektroenergetycznego, nie został więc określony punkt przyłączenia farmy. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotową farmę fotowoltaiczną do napowietrznej linii średniego napięcia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Na ternie działki inwestycyjnej przebiega linia SN rokująca przyłączenie obiektu o mocy 1 MW. Z uwagi na fakt, iż to operator władczo, jednoznacznie ostatecznie wskazuje punkt przyłączenia do swojej sieci, obecnie nie ma możliwości wskazania, nawet orientacyjnego, przebiegu przyłącza.

Maksymalna moc elektryczna farmy została określona maksymalnie na1MW. Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła maksymalnie 2,3ha. Dopuszcza się zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajętej przez instalację.

Fatma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

-        stałe konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych ;

-        ogniwa fotowoltaiczne;

-        string-boxˈy;

-        inwentery w ilości 1 do 100 szt.;

-        stacja transformatorowa;

-        przewody elektryczne;

-        budynki/kontenery do montażu inwenterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny  do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych,

-        zjazd z drogi, na plac manewrowy,

-        system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamery);

ogrodzenie.

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych. Plac manewrowy zostanie wykonany jako półprzepuszczalny z kruszywa łamanego. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Obszar oddziaływania planowanej Farmy Fotowoltaicznej zawiera się w granicach działki, na której inwestycja jest planowana. Elektrownia słoneczna oddziałuje wyłącznie na teren, na którym jest posadowiona.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny,                                   na skręcanym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Budynki inwertera, trafostacji oraz techniczny zostaną złożone z prefabrykowanych elementów, bądź w ogóle prefabrykowane w całości, a na terenie farmy ustawione na prefabrykowanej lub wylewanej płycie fundamentowej.

Przewody elektryczne wewnątrz farmy zostaną ułożone w wiązkach bezpośrednio w płytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Planowana farma będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi –będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie.  

 

Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości nr ew. 80/2                                           w miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie, obręb ewidencyjny Przemkowo. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie użytkowanym rolniczo, najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, drzewa zabudowania gospodarskie, droga gruntowa oraz elektroenergetyczne linie SN. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 480m na wschód od planowanego ogrodzenia farmy fotowoltaicznej.

Rodzaj technologii  planowanej instalacji

Jedynym celem funkcjonowania planowanej inwestycji jest produkcja prądu elektrycznego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. W tym celu planuje się budowę instalacji składającej się z następujących elementów funkcjonalnych:

 1. Jednostka wytwórcza –zespół ogniw fotowoltaicznych łączonych w zespoły zwane panelami fotowoltaicznymi,
 2. Konstrukcja wsporcza –specjalne stelaże mocowane bezpośrednio na gruncie   (z możliwością  kotwienia) i umożliwiające stały montaż paneli fotowoltaicznych,
 3. Aparatura energetyczna –inwertery, transformatory, liczniki, strig-box`y, układy sterujące                            i nadzorujące –urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję i dalszy przesył wytworzonej energii elektrycznej,
 4. Przewody elektryczne –nisko-i średnionapięciowe przewody o różnej średnicy umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy,
 5.  Infrastruktura towarzysząca –ogrodzenie, zjazd z drogi, plac manewrowy, systemy monitoringu.

Dopuszcza się możliwość nieznacznej zmiany prezentowanych rozwiązań technicznych, jednakże zmiany te nie będą miały charakteru zasadniczego i nie zdezaktualizują informacji i analiz prezentowanych  w niniejszym opracowaniu.

W opisie przedstawiono wariant maksymalny z punktu widzenia możliwego oddziaływania na środowisko –istnieje możliwość rezygnacji z niektórych elementów prezentowanego systemu i zastąpienia ich rozwiązaniami bardziej nowoczesnymi   i modułowymi – np. zamiast centralnego inwertera lub inwerterów rozproszonych –niewielkie układy elektroniczne zintegrowane bezpośrednio z panelem fotowoltaicznym.

Maksymalna powierzchnia w ramach ogrodzenia instalacji wyniesie 2,3 ha. Teren farm fotowoltaicznych charakteryzuje się dużym udziałem terenów czynnych biologicznie, na których zachodzi wegetacja roślin.  W rozpatrywanym przypadku jedynie ok. 0,5ha będzie można uznać za powierzchnię całkowicie wyłączoną z wegetacji (punkty styku konstrukcji  z gruntem, powierzchnia zajęta pod trafostację, inwertery, budynek techniczny string-box’y, drogę technologiczną, plac manewrowy oraz ogrodzenie).Z tego jedynie 0,005ha będą stanowiła powierzchnia nieprzepuszczalna, a 0,495 ha półprzepuszczalna. Minimalna odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki będzie wynosiła 3,8 m.

Panele fotowoltaiczne (PV)

            Składają się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych    z półprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania słonecznego. Zjawisko  to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

 • Monokrystaliczne – ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa monokrystaliczne rozpoznać można po ściętych narożnikach panelu,
 • Polikrystaliczne – ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu. Posiadają powłokę, która ukazuje ich strukturę wewnętrzną.

Moduł PV zbudowany jest z połączonych, a następnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwą izolacyjną. Całość chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z kablami i złączkami.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewniają:

 • Ekspozycja w kierunku południowym,
 • Brak zacienienia,
 • Właściwy kąt nachylenia (20 do 75 stopni).

        Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną sprzedawana będzie bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej jej zarządcy. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź metalowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemię. Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie założony system monitoringowo-alarmowy.

Ilość oraz typ urządzeń, tj. panele fotowoltaiczne, inwertery, transformator uzależniona będzie m.in. od wytycznych zawartych w warunkach przyłączenia od właściwego Operatora Energii Elektrycznej. Zgodnie z obowiązującym prawem ubieganie się o warunki przyłączenia możliwe jest dopiero po uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestor przewiduje podłączyć elektrownię fotowoltaiczną do sieci ogólnokrajowej poprzez podziemną linię kablową średniego napięcia (SN). Prawdopodobnie zaistnieje konieczność postawienia jednego słupa, z którego zostanie poprowadzona linia napowietrzna średniego napięcia do słupa operatora energetycznego. Ta informacja zostanie potwierdzona po uzyskaniu warunków przyłączenia. Inwestor planuje przyłączyć się do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez przyłączenie do jednej z najbliższych linii SN, o ile warunki techniczne na to pozwolą.

String-box`y

Stringi (grupy paneli fotowoltaicznych) następnie przyłączane są do string-box`ów –urządzeń energetycznych, których zadaniem jest sumowanie prądów i przesyłanie ich dalej już jednym przewodem. W string-box`ach są również umieszczone zabezpieczenia elektryczne (bezpieczniki) dla poszczególnych stringów. Do jednego string-box`a przyłączonych jest z reguły od 8 do 16 stringów, aż do uzyskania mocy ok.15 kW. Przewody elektryczne są wprowadzane po słupach konstrukcji pod ziemię i układane na głębokości ok. 0,5m. W celu zabezpieczenia przed gryzoniami przewody sprowadzane pod ziemię od wysokości ok. 0,5m mogą zostać dodatkowo umieszczane w plastikowych rurach osłonowych zamykanych od góry pianą poliuretanową. Przewody po wejściu pod ziemię są układane już w rodzimym gruncie bez żadnej osłony.

Obudowa string-box`ów może zostać wykonana jako skrzynka ustawiona na powierzchni gruntu, ale może zostać również przykręcona do konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań technicznych różnych producentów, różniących się wielkością oraz sposobem mocowania.

W przypadku wyboru systemu rozproszonego (inwertery zdecentralizowane, stringowe), nie ma konieczności w ogóle montażu string-boxów. Ich funkcje przejmują inwertery.

 Inwerter

Wytworzona energia przesyłana jest ze string-box`ów do inwerterów –urządzeń zmieniających prąd stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych na prąd zmienny. W inwerterze także następuje zliczenie wytworzonej energii, określenie jej charakterystyki  i generalnie sterowanie przepływami prądów. Jeden inwerter jest przeznaczony do obsługi sektora farmy o mocy od 0,5 do 1 MW. Inwertery są urządzeniami, które podczas pracy produkują ciepło, mogą więc wymagać instalacji systemu aktywnego chłodzenia. Na przedmiotowej farmie fotowoltaicznej planuje się montaż do 2 szt. inwerterów lub do 100szt. mikro inwerterów. Należy jednak zauważyć, iż są to urządzenia produkowane przez wielu producentów i każdy z nich charakteryzuje się odrębnymi cechami konstrukcyjnymi.                       W związku z powyższym dopuszcza się także zmianę przyjętych założeń i montaż np. 2lub tylko jednego inwertera w systemie centralnym lub do 100 inwerterów stringowych.

Inwertery montowane są w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, które mogą mieć postać odrębnych wolnostojących szaf lub niewielkich prefabrykowanych budynków betonowych lub stalowych. Inwertery mogą również być zamontowane w jednej obudowie z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi np. w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym budynku betonowym. Maksymalny wymiar obiektu przeznaczonego do montażu inwertera wynosi 2x4x3m (szerokość x długość x wysokość). Obiekty zostaną usytuowane na prefabrykowanych płytach fundamentowych, umieszczanych na zagęszczonej podsypce. Wentylacja aktywna realizowana jest za pomocą wentylatorów elektrycznych, zlokalizowanych we wnętrzu obudowy).Dopuszcza się możliwość rezygnacji z wykonania oddzielnego obiektu inwertera i montaż urządzenia w obiekcie technicznym.

Transformator

Energia przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, której zadaniem jest ustabilizowanie napięcia oraz nadanie charakterystyki prądowej, zgodnej z charakterystyką sieci operatora (głównie podniesienie napięcia do średniej wysokości 15 kV). Jedna stacja trafo może obsługiwać od 1 do 2 inwerterów, jednakże to założenie zmienia się w zależności od producenta transformatora. Transformatory umieszcza się w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. Obiekty te są zlokalizowane   w bezpośredniej bliskości inwerterów, alternatywnie mogą być zamontowane w jednym obiekcie (kontenerze). Kompleks inwerter-trafo lokalizuje się                                        w centralnym miejscu sektora farmy, która jest przez nieobsługiwana. Położenie stacji transformatorowej będzie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 poz. 690ze zm.).Maksymalne wymiary obiektu stacji transformatora to 4x4x3m. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu płycie fundamentowej, umieszczonej na zagęszczonej podsypce. Dopuszcza się integrację obiektu transformatora w jednym obiekcie z budynkiem technicznym. W takim przypadku, na potrzeby transformatora wydziela się jedno pomieszczenie.

 

Sterownia / budynek techniczny

Energia ze stacji transformatora przekazywana jest podziemną linią średniego napięcia do obiektu technicznego, który jest sterownią całej farmy. Obiekt ten składa się z 3 sektorów –sterowni                       z aparaturą energetyczną, pomieszczenia liczników prądowych oraz pomieszczenia technicznego(magazynek podręcznego sprzętu). Obiekt ten musi być zlokalizowany w linii ogrodzenia, aby zapewnić dostęp do pomieszczenia liczników personelowi operatora sieci, osobnymi drzwiami od zewnętrznej strony ogrodzenia.

Przewiduje się budowę budynku w technologii klasycznej (murowany), jako prefabrykowany betonowy bądź kontenerowy. Maksymalne wymiary budynku będą wynosiły: 10x4x3m. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanych płytach fundamentowych, zlokalizowanych na zagęszczonej podsypce.

Możliwa jest również integracja wszystkich obiektów kubaturowych farmy (budynki inwertera, transformatora i pomieszczenia technicznego) w jednym obiekcie budowlanym o takich samych gabarytach maksymalnych, jak opisywany budynek techniczny.

Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez niego warunków przyłączenia.

 

 Infrastruktura towarzysząca

Na terenie farmy wykonana będzie jedna droga technologiczna, która będzie wiodła od strony wjazdu (przy budynku technicznym) do miejsca montażu inwerterów i transformatorów. Droga ta zostanie wykonana z kruszywa łamanego i ma szerokości ok. 3-4 m. Droga będzie wykorzystywana podczas budowy do dowiezienia elementów farmy –stalowych profili na konstrukcję nośną, paneli, inwerterów transformatorów wraz z płytami fundamentowymi oraz samych modułów fotowoltaicznych. W trakcie eksploatacji droga będzie pełnić funkcję serwisową. Dodatkowo przed budynkiem technicznym na terenie farmy wykonany zostanie plac manewrowy, w identycznej technologii jak droga technologiczna. Powierzchnie te będą półprzepuszczalne i nie będą wymagały odwodnienia.

Teren farmy zostanie ogrodzony siatką stalową mocowaną na wbijanych w grunt stalowych słupach. Sposób montażu siatki pozostawi ok. 20 cm przestrzeń od gruntu, w celu umożliwienia przedostania się na teren farmy małych zwierząt, przede wszystkim płazów. Maksymalna wysokość ogrodzenia wyniesie2,5m. W ogrodzeniu wykonana zostanie jedna brama, umożliwiająca wjazd na teren farmy.

Technologia budowy (montażu) planowanej instalacji

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW trwa ok. 2 miesięcy. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na stalowych słupach, wbijanych w rodzimy grunta ok. 1,5-2,5m. Słupy te są standardowymi profilami stalowymi, stosowanymi np. w drogownictwie do budowy barierek energochłonnych. Wbijanie profili w grunt macierzysty prowadzi się za pomocą małego samojezdnego kafara. W szczególnych sytuacjach, w zależności od właściwości gruntu, dopuszcza się również dodatkowe kotwienie profili nośnych w gruncie. Pozostała część szkieletu, a także montaż samych paneli, wykonywane są (skręcane) ręcznie, za pomocą standardowych narzędzi. Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagającymi fundamentowania są obiekty inwertera, transformatora i budynku technicznego. Dopuszcza się wykonanie fundamentu jako lanego lub prefabrykowanego, w postaci płyty betonowej. Droga na terenie farmy wykonana będzie z kruszywa łamanego. W związku z tym, zajdzie konieczność korytowania na głębokość ok. 30cm. Elektryczne instalacje wewnętrzne ułożone zostaną w rodzimej ziemi na głębokości ok.50 cm.

Budowa farmy zacznie się od wybronowania terenu. Następnie dokonana się lokalizacji poszczególnych elementów farmy, w tym rozmieszczenia poszczególnych słupów konstrukcji nośnej. Kolejnym etapem będzie wbicie w rodzimy grunt wszystkich profili nośnych. Jednoczenie prowadzone będą prace nad budową ogrodzenia farmy. Następnie, na wbitych w grunt profilach nośnych, zostanie skręcana konstrukcja szkieletowa, służąca do mocowania paneli fotowoltaicznych. Równocześnie będą budowane droga technologiczna i plac manewrowy. Budowa drogi i placu manewrowego polega na usunięciu ok.30cm warstwy gruntu rodzimego (korytowanie), wypełnieniu powstałego wykopu kruszywem łamanym, a następnie zagęszczeniu ręczną zagęszczarką. Następnie zostaną otwarte wykopy pod płyty fundamentowe obiektów inwertera, transformatora oraz sterowni, a także w celu ułożenia wszystkich przewodów elektrycznych i energetycznych na terenie farmy (ok. 50 cm głębokości). Płyty fundamentowe są z reguły dostarczane jako prefabrykowane, choć dopuszcza się również ich wylanie na miejscu. Płyty zostaną ułożone(wylane) w wykopach na warstwie uprzednio zagęszczonego kruszywa (ok. 15 cm). Kolejnym etapem będzie równoczesne montowanie modułów fotowoltaicznych na uprzednio przygotowanej konstrukcji szkieletowej, układanie przewodów                               w wykopach oraz ustawienie na płytach fundamentowych prefabrykowanych obiektów inwertera, transformatora oraz sterowni. W przypadku sterowni dopuszcza się także wzniesienie tego obiektu na miejscu. Przewody elektryczne i energetyczne na terenie farmy zostaną ułożone wykopach bezpośrednio bez rur osłonowych, a następnie zasypane gruntem rodzimym. Ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej będzie montaż całej aparatury elektroenergetycznej oraz jej podłączenie                                 i skalibrowanie.

Wszystkie elementy farmy zostaną dowiezione na miejsce przez standardowe samochody ciężarowe o masie dopuszczalnej zgodnej z nośnością dróg publicznych. Żaden z elementów farmy fotowoltaicznej nie jest elementem ponad gabarytowym, wymagającym specjalistycznego transportu.

Z informacji KIP wynika, że inwestor planuje przeprowadzić pracę związane z budową elektrowni poza okresem lęgowym ptaków oraz płazów, tak by nie zaistniała możliwość  zanieczyszczenia jaj, gniazd, piskląt ptaków oraz jaj i form larwalnych płazów. instalacja nie przyczyni się do pogorszenia jakości  ekosystemów, zmniejszenie różnorodności biologicznej.

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduję się  poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana  będzie na użytkowanych rolniczo terenach, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Teren pod ww. inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.). Najbliżej położony obszar  matura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH140054 znajduje się w odległości ok. 11,5 km w kierunku północno-wschodnim od planowanej inwestycji. W związku z powyższym, postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: EwelinaImbir
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-18 11:08:02
 • Liczba odsłon: 806
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181248]

przewiń do góry