ERO 6220.1.14.2018.2019                                               Dzierzążnia, dnia  06.05.2019 roku

 

 

 

 

D  E  C   Y  Z  J  A 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),  a także
§ 3 ust. 2 pkt. 2 i pkt.  3 w związku z §3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku: Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą główną w Glinojecku, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2018 r., inwestor –t Adam Nowakowski, Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL”  z siedzibą główną w Glinojecku, wystąpił do Wójta Gminy Dzierzążnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego                       w msc. Dzierzążnia na działkach nr ew. 129/13,  130”

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 2 i pkt.                              3 w związku z §3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 17 września 2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne. O wszczęciu postępowania zawiadomiono: strony postępowania. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Dzierzążni i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy                   w Dzierzążni www.ugdzierzaznia.bip.org.pl.

Wójt Gminy  wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie.  W związku z powyższym na podstawie                   art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 „ustawy ooś”, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismami z dnia 17 września 2018 roku wystąpił do tych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o wyrażenie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wyżej wymienione organy przedstawiły następujące opinie:

Państwowy Powiatowy  Inspektor Środowiska w Płońsku, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi, w opinii sanitarnej                        nr  ZNS.471.131.2018.42 z dnia 2018.10.04, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej                           w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”.

Zgodnie z w/w opinią: „Planowane przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3  rozporządzenia jw. zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje tylko i wyłącznie posadowienie nabytej już instalacji  - Wytwórni Mas Bitumicznych MARINI 120 w miejsce wcześniej funkcjonującej (ze względu a stopień zużycia poprzedniej instalacji) na terenie Zakładu Produkcyjnego, pozostającego we władaniu wnioskodawcy, w msc. Dzierzążnia na działkach nr ew. 129/13 i 130.

Instalacja - poprzednio funkcjonująca i obecnie planowana do posadowienia, posiadają alogiczną konstrukcje, takie same parametry techniczne oraz wydajność 120 Mg/h. W związku z tym, emisja substancji i energii z zakładu produkcyjnego jak i skala oddziaływania  nie ulegnie zmianie. Zakład zajmuję się produkcją masy bitumicznej w wymienionej powyżej lokalizacji istnieje i funkcjonuje od wielu lat. Źródłem energii cieplnej w instalacji jest ekologiczne paliwo charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji - gaz LPG. W związku z tym, konieczne jest posadowienie 6 zbiorników magazynowych na gaz o łącznej pojemności 40,2 m' wraz z armaturą doprowadzającą. W świetle uzyskanych wyników obliczeń wykazano, że emisja hałasu po uwzględnieniu zamierzenia inwestycyjnego -nie powoduje wystąpienia przekroczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych. A zatem na skutek realizacji przedsięwzięcia nie występują znaczące oddziaływania na klimat akustyczny, w rozumieniu zapisów prawa ochrony środowiska.  W odniesieniu do rozpatrywanego terenu nie został uchwalony aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przez Radę Gminy Dzierzążnia.

 W karcie informacyjnej w wersji elektronicznej i papierowej, inwestor przedstawił oddziaływanie na środowisko na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na występującą w sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudową mieszkalną.”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi w opinii  WOOŚ-I.4220.812.2018.ML.7 z dnia 08.02.2019r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: „Planowane przedsięwzięcie polega na posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych (zwanej dalej ,,WMB") wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo – gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dzierzążnia na działkach o nr ew. 129/13 і 130. Planowana do posadowienia instalacja WMB zastąpi dotychczas funkcjonującą instalacje (również takiego samego typu i o identycznej wydajności 120 Mgh) ze względu na znaczny stopień zużycia urządzenia. Instalacja technologiczna, tj. WMB, oraz instalacja pomocnicza dla instalacji głównej,  tj. zbiorniki na gaz LPG o łącznej pojemności 40,2 m wraz z armaturą, będą ze sobą powiązane technologicznie (zbiorniki na gaz poprzez rurociągi połączone zostaną na stale z palnikami instalacji WMB), w związku z powyższym stanowić będą jedną instalację. W trakcie procesu inwestycyjnego przewiduje następujące zmiany: montaż instalacji WMB w miejsce instalacji dotychczas funkcjonującej, usytuowanie oraz rozkład jednostek technologicznych i obiektów pomocniczych (co związane jest                z pewnymi zmianami w sposobie zagospodarowania terenu) optymalizujące funkcjonowanie zakładu. Pozostała cześć zakładu nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zakładana wielkość produkcji  w skali roku wynosi 40000 Mg.

Z kip wynika, że oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji inwestycji nic będzie istotne. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza. a także powstawać będą odpady i ścieki. Głównym źródłem emisji hałasu i substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji oraz proces technologiczny wytwarzania mas bitumicznych.                                     Z załączonych do kip obliczeń wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane. Instalacja WMB ze względu na rodzaj technologii nie zużywa wody  i nie jest źródłem emisji ścieków. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Odpady na etapie eksploatacji inwestycji będą, tak jak dotychczas, magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób chroniący środowisko przed zanieczyszczeniem. Z kip wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty orne, zakłady usługowo-magazynowe, stacja paliw i ciągi komunikacyjne. Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody               (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PL.H140054 zlokalizowany w odległości 14,5 km w kierunku wschodnim od dziatek inwestycyjnych.”

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie,  do którego na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Dzierzążnia, wystąpił pismem  nr ERO622.1.6.2018 z dnia 17.09.2018r., z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”.  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne   (Dz. U. z 2018r, poz. 2268 ze zm.) i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, przekazało miejscowo właściwemu do prowadzenia przedmiotowej sprawy  Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. oraz biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie uznał w opinii nr WA.RZŚ.436.1.315.2018.ZZ01.EPZ.4 (WA.ZZŚ.1.435.213.2018.MT), że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

„Jak wynika z przedłożonego wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje wyłącznie posadowienie nabytej już instalacji - Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB MARINI 120 w miejsce wcześniej funkcjonującej (ze względu na stopień zużycia poprzedniej instalacji) na terenie Zakładu Produkcyjnego, pozostającego we władaniu wnioskodawcy, w msc Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13 i 130. Instalacja-poprzednio funkcjonująca i obecnie planowana do posadowienia, posiadają analogiczną konstrukcję, takie same parametry techniczne              oraz wydajność 120 Mg/h. W związku z tym, emisja substancji i energii z zakładu produkcyjnego nie ulegnie zmianie, a tym samym i skala oddziaływania.

 Posadowienie instalacji obejmuje:

·         utwardzenie płytami drogowymi terenu w miejscu posadowienia instalacji WMB,

·         posadowienie instalacji o konstrukcji stalowej za pomącą dźwigu,

·         prace montażowe przy podłączeniu mediów: wody, instalacji gazowej, prądu,

utwardzenie terenu w miejscu posadowienia zbiorników na gaz LPG posadowienie zblokowanych 2 kontenerów, w których znajdują się parowniki gazu LPG zasilane palnikami gazowymi o mocy 0,08 MW każdy montaż zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą

 Nie przewiduje się prac budowlanych, a jedynie roboty instalacyjno-montażowe. Prace budowlane ograniczają się do przygotowania miejsca posadowienia poprzez jego utwardzenie płytami betonowymi

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków do ziemi ani do wód, nie wymaga także poboru wód podziemnych, a jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej., etap realizacji przedsięwzięcia będzie polegał na pracach instalacyjno-montażowych. W trakcie trwania ww. prac bezwzględnie należy przestrzegać dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę w celu wykluczenia ewentualnego wycieku paliwa i zanieczyszczenia gleby i wód związkami ropopochodnymi.

Instalacja WMB nie jest źródłem emisji ścieków technologicznych. Natomiast na skutek mini wycieków w obszarze załadunku mogą powstawać zanieczyszczenia ciekłe poprzez zmieszanie z wodami opadowymi. W związku z tym obszar przeładunku jest zadaszony (zadaszenia stanowi sama instalacja WMB). Instalacja posadowiona będzie na płytach betonowych, miejsce to stanowi jednocześnie obszar przeładunku. Wnioskodawca w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed wnikaniem zanieczyszczeń wraz z wodami opadowym do ziemi, przewiduje zamontowanie kratki ściekowej oraz wyprofilowanie płyty (spływ wód do kratki), z której zanieczyszczenia wraz z wodami opadowymi grawitacyjnie będą spływać do szczelnego zbiornika. Zbiornik będzie okresowo opróżniany przez wyspecjalizowaną firmę, z którą wnioskodawca ma zawartą stosowną umowę.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisty na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW2000172687679 Płonka od źródeł do żurawiani bez żurawiani. JCWP jest naturalną częścią wód i charakteryzuje się złym stanem ogólnym wynikającym ze stanu ekologicznego poniżej dobrego. JCWP charakteryzuje się rolnym użytkowaniem i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakimi są osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu  chemicznego.”

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego   w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz w/w opiniami, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś”, Wójt Gminy nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora: Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL” z siedzibą główną w Glinojecku przedsięwzięcia polegającego na:  „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG)   na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

P o u c z e n i e

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia  następuje w terminie
6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

                                                                                                                                Wójt


                                                                                                                                           mgr inż. Adam Sobiecki

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora – Sławomir Walczak, Gumowo 8, 09-164 Dzierzążnia
 2. Strony biorące udział w postępowaniu – zgodnie z wykazem stron
 3. a/a

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

    ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

    Wody Polskie ,ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

 

Zamieszczono (obwieszczenie):

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu  www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 222,00 zł

w  dniu 09.04.2018 roku ( za wydanie decyzji środowiskowych

uwarunkowaniach oraz za pełnomocnictwo) na podstawie

części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Rodzaj przedsięwzięcia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje tylko i wyłącznie posadowienie nabytej już instalacji – Wytwórni Mas Bitumicznych MARINI 120 w miejsce wcześniej funkcjonującej (ze względu na stopień zużycia poprzedniej instalacji) na terenie Zakładu Produkcyjnego, pozostającego we władaniu wnioskodawcy, w msc. Dzierzążnia na działkach Nr ewid. 129/13 i 130.

Instalacja – poprzednio funkcjonująca i obecnie planowana do posadowienia, posiadają analogiczną konstrukcję, takie same parametry techniczne oraz wydajność – 120 Mg/h.

W związku z tym, emisja substancji i energii z zakładu produkcyjnego nie ulegnie zmianie,  a tym samym  i skala oddziaływania.

Przedsięwzięcie w świetle §3 ust.2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016 poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi tylko i wyłącznie posadowienie gotowego urządzenia – Wytwórni Mas Bitumicznych.

Źródłem energii cieplnej w instalacji jest ekologiczne paliwo charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji – gaz LPG. W związku z tym, konieczne jest posadowienie 6 zbiorników magazynowych na gaz o łącznej pojemności 40,2 m3 wraz z armaturą doprowadzającą.

 

Rozwiązania techniczno-budowlane

Posadowienie instalacji sprowadza się jedynie do:

 • utwardzenia płytami drogowymi terenu w miejscu posadowienia instalacji WMB,
 • posadowienia instalacji o konstrukcji stalowej za pomocą dźwigu,
 • prac montażowych przy podłączeniu mediów: wody, instalacji gazowej, prądu
 • utwardzenia terenu w miejscu posadowienia zbiorników na gaz LPG,
 • posadowienia zblokowanych 2 kontenerów, w których znajdują się parowniki gazu LPG zasilane palnikami gazowymi o mocy 0,08 MW każdy,
 • montaż zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą.

Mając na  uwadze fakt, że : instalacja WMB jest urządzeniem gotowym, a wszystkie podzespoły stanowią jedną całość wmontowaną w stalowe ramy oraz instalacja LPG również jest urządzeniem gotowym, nie przewiduje się (w związku z ich posadowieniem) prac budowlanych a jedynie roboty instalacyjno-montażowe.

Prace budowlane ograniczają się do przygotowania miejsca posadowienia poprzez jego utwardzenia płytami betonowymi.

 

 

Skala przedsięwzięcia

Biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie polega tylko na wymianie instalacji, tj. wytwórni mas bitumicznych  na nowszą o analogicznej konstrukcji i takiej samej wydajności wynoszącej 120 Mg/h,

 • wielkość produkcji a tym samym wielkość zużytych surowców i materiałów,
 • wielkość zatrudnienia,
 • czas pracy,
 • emisja z instalacji

pozostają bez zmian. Emisja z poprzednio funkcjonującej i obecnie planowanej do posadowienia instalacji jest taka sama, czego dowodzą wydane dla tych instalacji pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w formie prawomocnych decyzji administracyjnych.

Wobec tego, należy przyjąć, że zakres oddziaływania na środowisko nie ulegnie zmianie, a przedsięwzięcie ma charakter neutralny dla środowiska.

 

Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie już istniejącego zakładu produkcyjnego w msc. Dzierzążnia, zlokalizowanego na działkach nr ew. 129/13 i 130, który zajmuje się: wytwarzaniem mas bitumicznych , robotami drogowymi.

Na wydzielonym obszarze działki inwestycyjnej przewiduje się posadowienie instalacji WMB i instalacji pomocniczej, tj. zbiorników na gaz LPG wraz z infrastrukturą rozładowującą    i odprowadzającą oraz parowniki gazu.

 Na w/w terenie w obecnej chwili znajdują się  obiekty budowlane takie jak :

·         szopa przeznaczona na magazyn kruszywa oraz na odpady;

·         3 zbiorniki do magazynowania  asfaltu,

·         pojazdy specjalne i urządzenia.

Teren jest ogrodzony płotem zbudowanym z wysokich betonowych paneli. Tuż przy ogrodzeniu w niewielkich ilościach rosną pospolite drzewa i krzewy. Bezpośrednie sąsiedztwo zakładu stanowią pola uprawne. Dalsze otoczenie to również pola uprawne a następnie pojedyncze zakłady handlowe i usługowe .

W odniesieniu do rozpatrywanego terenu nie został uchwalony aktualnie obowiązujący  Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego przez Radę Gminy Dzierzążnia.

Fauna i flora na tym terenie jest bardzo uboga  o znikomej wartości przyrodniczej. Teren jest równinny, gdzie nie gdzie występują nieliczne drzewa i krzewy.

 

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza istotnych zmian w zagospodarowaniu  i infrastrukturze zakładu (jedynie w obrębie tej samej działki jest nieznacznie przesunięty w kierunku południowym) oraz nie zmienia skali oddziaływania na środowisko ponieważ obejmuje tylko wymianę starej instalacji na nowszą tego samego typu i wydajności.

 

Dotychczasowy sposób  wykorzystywania działek

Teren wnioskodawcy obejmuje działki o nr ew.  129/13 oraz 130,  o powierzchni odpowiednio 2,3323 ha   i 0,47 ha.

Na działce nr ew. 129/13 prowadzona jest działalność przemysłowa i usługowa (zakład funkcjonuje od wielu lat). Zakład produkcyjny wytwarza masy bitumiczne oraz świadczy usługi w zakresie robót drogowych. Na terenie zakładu znajdują się  obiekty budowlane, instalacja WMB  oraz maszyny i urządzenia.

Wnioskodawca przewiduje posadowienie  nowej instalacji WMB wraz z instalacją gazową, a po uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie – wyłączenie z eksploatacji istniejącej. Posadowienie nowej instalacji wiąże się z pewnymi przesunięciami zakładu produkcyjnego na działce nr ew. 129/13 w kierunku południowym i zajęcie przyległego terenu działki nr ew. 130 włącznie z istniejącym budynkiem.

 

Rodzaj technologii:

Ø  Instalacja WMB - Głównym urządzeniem instalacji do produkcji mas bitumicznych jest otaczarka kruszywa marki Marini 120, w której wykonuje się mieszanki asfaltobetonowe zgodnie z opracowaną wcześniej recepturą. Przystosowana jest do szybkiego montażu i demontażu. Ustawienie wytwórni nie wymaga budowy fundamentów, podzespoły wytwórni ustawiane są na utwardzanym podłożu, bezpośrednio na własnych ramach lub płytach betonowych dostarczanych wraz z wytwórnią i wykorzystywanych ponownie w przypadku zmiany miejsca pracy.

 W skład otaczarki wchodzi:

·         sortownik,

·         zbiornik gorącego kruszywa,

·         zbiornik nadziarna,

·         wagi: kruszywa, wypełniacza, asfaltu,

·         mieszalnik łopatkowy.

Produkcja mas obywa się przy współudziale: bębnowej suszarni kruszyw podgrzewanej palnikiem gazowym o mocy 7 MW, dozownika wypełniacza, dwustopniowej instalacji odpylającej (komora osadcza, filtry workowe 400 sztuk), zbiorników wypełniaczy (zbiornik wypełniacza własnego, zbiornik mączki wapiennej o poj.50 Mg),  trzech zbiorników bitumu o ładowności 50 Mg (każdy) wyposażone w palnik gazowy o mocy 0,7 MW (do podgrzewania bitumu), podajnika gotowej masy – taśmociąg zakryty oraz zasobnika gotowej masy o ładowności 100Mg.

W otaczarce zachodzi zasadniczy proces wymieszania składników masy i końcowy proces produkcji masy bitumicznej.

Asfalt potrzebny do produkcji mieszanki składowany jest w podgrzewanych zbiornikach (palnikiem gazowym) i doprowadzany zgodnie z recepturą za pomocą pompy asfaltu i urządzeń dozujących (waga lub licznik) do mieszalnika. Niezbędne dla procesu technologicznego paliwo - gaz LPG - jest magazynowany w odpowiednich zbiornikach i specjalną instalacją doprowadzane do palników. Instalacja do wytwarzania mas bitumicznych firmy MARINI 120 stanowi źródło emisji  gazów i  pyłów do powietrza.

Rodzaje  i  przewidywane  ilości  wprowadzanych  do środowiska  substancji  lub  energii przy  zastosowaniu   rozwiązań chroniących  środowisko

            Rodzaj i wielkość emisji oraz środki techniczne ograniczające emisję z zakładu istniejącego zostały określone wiele lat temu na etapie budowy i usankcjonowane prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. Obecnie planowane przedsięwzięcie, obejmuje jedynie wymianę instalacji WMB na nowszą tego samego typu i wydajności. W związku z tym, w ramach prowadzonego postępowania wnioskodawca zobowiązany jest do określenia emisji substancji i energii z nowej instalacji wraz z infrastrukturą pomocniczą, źródeł emisji niezorganizowanej  oraz oceny skutków dla środowiska stąd wynikających.

 

Ocena oddziaływania na środowisko

Ø  Faza budowy

W fazie budowy, większość prowadzonych prac będzie miała charakter typowych robót montażowych o przejściowej, znikomej szkodliwości dla środowiska, ponieważ planowana do posadowienia instalacja WMB oraz instalacje pomocnicze (instalacja gazowa) stanowią urządzenia gotowe.

            Podczas przenoszenia i montażu  będą powstawać śladowe ilości odpadów takich jak np.: materiały izolacyjne i niesegregowane odpady komunalne. Powstałe odpady zostaną przekazane na składowisko odpadów lub uprawnionym odbiorcom, celem dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

            Emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu będzie niewielka i krótkotrwała.  

Wszystkie urządzenia i maszyny używane do montażu będą w dobrym stanie technicznym, eksploatowane zgodnie z zasadami użytkowania.

Ø  Faza eksploatacji

Zakład przy niezmienionym profilu działalności funkcjonuje od wielu lat. W trakcie dotychczasowej eksploatacji nie odnotowano znaczących oddziaływań na środowisko co potwierdzają przeprowadzone kontrole służb ochrony środowiska w trakcie jego funkcjonowania. Uzyskane pozwolenia emisyjne wskazują jednoznacznie, że emisja substancji i energii nie powoduje wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko oraz nie ulega zmianom w stosunku do stanu dotychczasowego.

 

Planowane przedsięwzięcie polega jedynie:

Ø  Posadowieniu nowej Instalacji WMB w miejsce dotychczas funkcjonującej o takiej samej konstrukcji i wydajności (poprzednio funkcjonująca instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji)

Ø  Posadowieniu instalacji pomocniczych – zbiorników magazynowych na gaz LPG wraz  z armaturą doprowadzającą oraz dwóch parowników gazu o mocy 0,08 MW każdy 

 

W odniesieniu do skali oddziaływań na środowisko należy stwierdzić, że:

Ø  Budowa zakładu w pierwotnym kształcie została zatwierdzona na drodze administracyjnej wiele lat temu a profil działalności, wielkość produkcji, rodzaj stosowanych maszyn i urządzeń -  nie uległy zmianie

Ø  Oddziaływania na środowisko wynikają jedynie z emisji substancji i energii, a przedsięwzięcie obejmuje jedynie wymianę instalacji WMB przy zachowaniu tej samej wielkości produkcji, oraz czasu pracy.

Ø  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ilość wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza pozostanie na tym samym poziomie ze względu na identyczną konstrukcję instalacji co potwierdzają wydane pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji poprzednio funkcjonującej oraz obecnie planowanej do posadowienia

Ø  Po zrealizowaniu przedsięwzięcia emisja odpadów, sposób ich zagospodarowania    oraz emisja hałasu pozostanie na tym samym poziomie z uwagi na identyczną konstrukcje i wydajność obu instalacji

Ø  Z funkcjonowaniem instalacji nie związane zapotrzebowaniem na wodę oraz nie występuje emisja ścieków technologicznych. Ścieki socjalno-bytowe pozostają bez zmian (w stosunku do stanu obecnego)

Ø  Ilość ścieków opadowych z terenu zakładu pozostanie na tym samym poziomie co dotychczas, ponieważ planowana do posadowienia instalacja zajmuje taką sama powierzchnię co poprzednio funkcjonująca, w związku z tym bilans poszczególnych rodzajów powierzchni (dachy, powierzchnie utwardzone, tereny zielone), od których uzależniony jest współczynnik spływu, nie ulegnie zmianie  a tym samym ilość wód opadowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że zakład w tym kształcie funkcjonuje wiele lat – stwierdzono (empirycznie) brak występowania znaczących oddziaływań na środowisko, a realizacja przedsięwzięcia, z uwagi na taką samą emisję substancji i energii do środowiska, nie prowadzi do jakichkolwiek zmian w skali oddziaływania na środowisko.

 Bliższe i dalsze otoczenie zakładu stanowią pola uprawne zakłady usługowo-magazynowy, stacja paliw, i ciągi komunikacyjne. Fauna i flora jest bardzo uboga, typowa dla upraw  rolniczych, nie przedstawiająca ponadprzeciętnej wartości przyrodniczej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bardzo dużym oddaleniu – ponad  jeden kilometr od zakładu - co w oczywisty sposób eliminuje możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań na w/w tereny, szczególnie w zakresie emisji hałasu ale również ze względu na poziom stężeń gazów i pyłów w powietrzu.

W instalacji planowanej do posadowienia, jako paliwo zastosowany będzie gaz ciekły  o niższych wskaźnikach emisji w stosunku do poprzednio stosowanego oleju opałowego.  W związku z tym, w/w zakres zmian nie jest związany ze zwiększeniem występowania oddziaływań na środowisko i w znacznym stopniu redukuje skalę oddziaływań już istniejących z energetycznego spalania paliw co potwierdzają przeprowadzone obliczenia emisji i immisji.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-06 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 15:27:47
 • Liczba odsłon: 800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278389]

przewiń do góry