Dzierzążnia, dnia 20 listopada 2020r.

PP.6730.1.13.2020

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2020r., poz. 293), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), Wójt Gminy Dzierzążnia podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej decyzji 0 warunkach zabudowy Nr 3/2020 z dnia 9.04.2020 r. znak PP.6730.3.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego- w zabudowie zagrodowej na działce nr 38 położonej w miejscowości Sarnowo- Góry, obręb 24 Sarnowo- Góry, gmina Dzierzążnia.

Zgodnie z art. 10 kpa- Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzążnia, pokój nr 34, w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1 . Inwestor

2. Strony postępowania 3. Sołtys wsi Sarnowo- Góry (z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty)

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzierzążni- w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://uqdzierzaznia.bip.orq.pl,
  2. Aa.
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-20 14:22:27
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 14:26:08
  • Liczba odsłon: 792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267011]

przewiń do góry