Zobacz podgałęzie

Ciechanów, 31 marca 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 

WA.ZUZ.1.4210.52.2022.MW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne” oraz art. 49 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”,

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych RI, R2 i R3 wzdłuż drogi gminnej nr 300332W wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr ew. 47/1, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia, na wykonanie przebudowy istniejącego rowu polegającej na wykonaniu przepustu pod koroną drogi na działkach nr ew. 99, 100, 101/2 i 112 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia oraz na wykonanie drenażu francuskiego DI, D2 i D3 na działkach nr ew. 86, 87, 89, 90, 91, 99, 100, 101/2 i 112 obręb Korytowo, gm. Dzierzążnia, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo".

Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz wyznaczony stronom postępowania termin do zapoznania się z aktami sprawy i wnoszenia uwag. Jednocześnie wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Ponadto zgodnie z art. 37 S 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 S 1,
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie zawiera uzasadnienie — art. 37 S 2 Kpa. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym jest dla Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Niniejszym obwieszczeniem, zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne i art. 49 S 1 Kpa, zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 800 1600, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu 89 625 28 98.

Zgodnie z art. 49 S 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia 04.04.2022 r.

 

Otrzymują:

 1. Urząd Gminy Dzierzążnia, Dzierzażnia 28. 09-164 Dzierzażnia. z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacja o terminach publikacji obwieszczeń
 2. Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni oraz po tym czasie o zwrot z adnotacią o terminach publikacji obwieszczeń
 3. Zarząd Zlewni w Ciechanowie — tablica ogłoszeń Urzędu
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-04 15:05:04
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-04 15:33:13
 • Liczba odsłon: 241
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1898021]

przewiń do góry