Dzierzążnia, dnia  05 czerwca 2017r.

 

PP.6733.3.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO             

 

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,  polegające  na  budowie  chodnika – przejście do przystanku  autobusowego       w GUMOWIE dla terenu działek  o  nr ewidencyjnym: 165/1, 165/7  i  164/1,      położonych w  Gumowie      -    zostało zakończone.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w  przedmiotowej   sprawie:

 

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.327.2017  z  dnia 16  maja 2017r.                uzgodnił  pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów  rolnych, projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla  w/w  zamierzenia budowlanego.

 

2.  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego w  Warszawie,  w  ciągu 14  dni przysługujących  na  dokonanie  uzgodnienia,  nie  nałożył  obowiązku  umieszczenia  jakichkolwiek  warunków  zapisu w  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu  publicznego  dla w/w inwestycji,  co  zostało  potwierdzone telefonicznie  w  dniu                       05 czerwca  2017r.,   przez  WZMiUW  w Warszawie,  Inspektorat w Płońsku, ul. Zajazd 6.

 

3.   Dyrektor  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych i Autostrad  w  Warszawie postanowieniem, znak  O/WA.Z-3.4351.295.2017.EC  z  dnia 22 maja 2017r.,   postanowił  uzgodnić  projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego polegającej na budowie   chodnika – przejście do przystanku  autobusowego  w GUMOWIE,   dla terenu działek          w/w  i położonych w  miejscowości  GUMOWO,  przyległych  do  pasa  drogowego drogi krajowej nr 10.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2016r.  poz. 23  z  późn. zmianami),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa,   może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

                                                           Wójt  Gminy  Dzierzążnia

                                                          mgr. inż.  Witold  Pająk

Otrzymują:

 

1.    Wnioskodawca  i  Inwestor:

       GMINA  DZIERZĄŻNIA,   DZIERZĄŻNIA 28,   09-164  DZIERZĄZNIA,

 

2.  Strony  biorące  udział  w  postępowaniu:

       Właściciel działki nr ew. 165/1, 165/7 i  164/1                                                                   

       GMINA  DZIERZĄŻNIA,   DZIERZĄŻNIA 28, 09-164  DZIERZĄZNIA,

 

3.   Właściciele  gruntów  przyległych do  w/w  nieruchomości  -  wg  wykazu  znajdującego   

się  w  aktach  sprawy.     

 

Do  wiadomości:

 

1.      Sołtys  wsi  GUMOWO  -     Pani   Iwona  Kawecka,  zam. Gumowo  42 ,  

09-164  Dzierzążnia,

2.      Aa.

 

 

 Zamieszczono:

 

1 x  Tablica ogłoszeń Urzędu Gm. w/m – I piętro

1 x  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu     https://ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

 

 

Sprawę prowadzi:  Inspektor  ds. gospodarki  komunalnej,

zamówień publicznych i planowania przestrzennego  -

Grażyna  Zarzycka,   tel. 023 661 59 02  lub  04 wew. 37

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-05 15:34:34
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 15:34:34
  • Liczba odsłon: 831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269803]

przewiń do góry