Dzierzążnia,  dnia  09 czerwca  2017r.

   PP.6733.4.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego w  sprawie  wydania
decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2016  poz. 23 z późn. zmianami)  w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca  2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym      (tj.: Dz. U. z  2016r.,  poz. 778,  z późn. zmianami)) zawiadamiam,  że  w dniu 22 maja 2017r.  wpłynął   wniosek  i  na  żądanie  inwestora: 

POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA  Sp. z o.o.  w  WARSZAWIE,  ul. Marcina  Kasprzaka 25, 01-224  Warszawa w imieniu, której działa Pan Mirosław  Wójcicki, Instalatorstwo  Sanitarne C.O. i Gazowe,  Jeziory 1A,  21-400  Łuków,  na podstawie pełnomocnictwa  rodzajowego  z dnia 13 marca  2017r., nr PSG-W400/P-3/410/2017,

zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego, pn.:  

 

budowa  sieci  gazowej średniego ciśnienia PE  o przekroju 110 mm(do 0,5 Mpa). 

 

Lokalizacja  inwestycji:    

DZIERZĄŻNIA :   działki  nr  54/16  i  67.

          

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni,  pokój nr 20,  w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 16.00,    tel.  23 661-59-09-02  lub  04

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Witold PająkRozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Dzierzążnia  - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa w  sposób    

      zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać  

      projektowana  sieć  gazociągu  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-09 14:12:38
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 14:12:38
  • Liczba odsłon: 954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267123]

przewiń do góry