Dzierzążnia, dnia  13 czerwca 2017r.

 

PP.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO             

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,  polegające  na  rozbiórce  istniejącego   i   budowie   nowego   zespołu  zaporowo –  upustowego przyłączeniowego  DN500/150/100  -  ZZUP „Dzierzążnia”   dla terenu działki  nr  ewid.:  69/1,   jednostka  ewidencyjna 14005_2,  obręb   0006  Dzierzążnia -    zostało zakończone.

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w  przedmiotowej   sprawie:

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.305.2017  z  dnia 16 czerwca 2017r.                uzgodnił pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów  rolnych, projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla  w/w  zamierzenia budowlanego.  Jednakże  poinformował,  w  myśl art.11 ust. 1 i 4  ustawy  z  dnia  3  lutego  1995r.  o ochronie  gruntów rolnych                       i  leśnych,  uzyskanie pozwolenia  na  budowę  może  nastąpić po  wydaniu decyzji  Starosty  Płońskiego  zezwalającej  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej.

2.  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego w  Warszawie,  w  ciągu 14  dni przysługujących  na  dokonanie  uzgodnienia,  nie  nałożył  obowiązku  umieszczenia  jakichkolwiek  warunków  zapisu w  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu  publicznego  dla w/w inwestycji,  co  zostało  potwierdzone telefonicznie  w  dniu                       05 czerwca  2017r.,   przez  WZMiUW  w Warszawie,  Inspektorat w Płońsku, ul. Zajazd 6.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2016r.  poz. 23  z  późn. zmianami),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa,   może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawi

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

                                                                  Wójt  Gminy  Dzierzążnia

                                                                 mgr. inż.  Witold  Pająk

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtysi wsi  Wierzbica Pańska  i  Dzierzążnia  -  (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa   w  sposób  zwyczajowo przyjęty),

3.  Strony  postępowania   - wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  Aa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-13 14:19:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 14:19:48
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276884]

przewiń do góry