PFŚ 6220. 7.5.2016.2017                                                                       Dzierzążnia dnia 05.07.2017r.

 

 

 

 

DECYZJA ZMIENIAJĄCA

 

  Decyzję nr 3/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. ) w związku z art. 87 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82  i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a  także  § 3 ust. 1 pkt.  70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. 2016, poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku przez Inwestora – Spółka AGRARNA PLON Sp. z o. o., z siedzibą w Zakroczymiu ul. Klasztorna 9, 05-170 Zakroczym,

orzekam zmienić:

Decyzję nr 3/2017 znak PFŚ 6220.7.2.2016.2017 z dnia 03.04.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice” w następujący sposób:

       I.            Na str. 9 w wierszach od 5 do wiersza  zmienia się  treść:

a)  z obecnego zapisu:„ W miejscach kolizji trasy projektowanych  rurociągów z drogami czy inną infrastrukturą podziemną, w zależności od uzgodnień z właścicielami (zarządcami) danego obiektu, rurociągi realizowane  będą   metodą bez wykopową, stosując technologię przewiertów sterowanych lub przycisków poziomych.”

b)      na zapis: „ W miejscach kolizji trasy projektowanych  rurociągów z drogami: dz. nr ew.                        2- droga Gminna, dz. nr ew. 10, 19 – drogi powiatowe oraz 20/25 droga będąca własność Agencji Nieruchomości Rolnej, czy inną infrastrukturą podziemną, w zależności od uzgodnień z właścicielami (zarządcami) danego obiektu, rurociągi realizowane będą metodą bez wykopową, stosując technologię przewiertów sterowanych lub przycisków poziomych.”

    II.            Pozostała część  Decyzji nr 3/2017 nie ulega zmianą.

 

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2017 r., do Urzędu Gminy w Dzierzążni  wpłynął wniosek Spółki AGRARNA PLON Sp. z o.o., z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Klasztorna 9, 05-170 Zakroczym,   o zmianę   Decyzji  nr 3/2017, Wójta Gminy Dzierzążnia,  znak PFŚ 6220.7.2.2016.2017 z dnia   3 kwietnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego  w miejscowości Nowe Kucice” w zakresie rozszerzenia w/w decyzji o działki numer ewidencyjne , przez które zostaną prowadzone będą    rurociągi wodociągowe tj. o działki ewidencyjne:                      

·         dz. nr ew. - 2 droga gminnej drogi

·         dz. nr ew.10 i nr ew. 19 droga powiatowa,  

·         dz. nr ew. 20/50 -droga będąca własność Agencji Nieruchomości Rolnej,

pod którymi zostaną wykonanie rurociągi metodą bez wykopową, stosując technologię przewiertów sterowanych bądź przycisków poziomych.

W dniu 24 maja 2017 r. Wójt Gminy Dzierzążnia wystąpił z zapytaniem o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie „Czy zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeśli w dniu 30 stycznia 2017 roku, znak sprawy: WOOŚ-I. 4242.42302016.JCH.4 zostało wydane postanowienie RDOŚ w Warszawie, w którym uzgodniono realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki.”

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem                                nr  WOOŚ-I.070.403.2017.JCH z dnia 29.06.2017r. poinformował, iż w dniu 30 stycznia 2017r. Regionalny Dyrektor wydał postanowienie, znak: WOOŚ-I.4242.420.2016.JCH.4, w którym  to na str. 4, akapit drugi podano informację że „ w miejscach kolizji  planowanych rurociągów  z rowami melioracyjnymi oraz drogami i infrastrukturą  podziemną stosowana będzie  metoda bez wykopowa, tj. przewierty sterowane lub przeciski poziome”. Następnie w  dniu 10 marca 2017 r., Regionalny Dyrektor wydał postanowienie, znak WOOŚ-I.4242.420.2016.JCH.6,  w którym sprostował na wniosek  Wójta Gminy w Dzierzążni  omyłkę pisarską z dnia  30 stycznia 2017r.  dotyczącą numer działki objętej planowanym przedsięwzięciem.

Regionalny Dyrektor poinformował: „do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się art. 87 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016, poz. 353, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”)  w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.,  zwanego dalej „kpa”). Zgodnie z art. 87 ustawy ooś przepisy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o której mowa wydana w trybie zwykłym może byś zmieniona  w przypadku gdy  przedsięwzięcie nie zostało jeszcze zrealizowane.

Wniosek o zmianę przedmiotowej decyzji Inwestor uzasadnił tym, iż różnica pomiędzy decyzją o  środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie wyszczególniono numerów dróg (gminnej nr dz.  ew. 2, drogi powiatowe dz. nr ew. 10, 19 oraz droga będąca własność Agencji Nieruchomości Rolnej dz. nr ew. 20/25) pod jakimi zostaną wykonane przyciski, a złożonym wnioskiem o wydanie warunków  zabudowy uniemożliwia uzyskanie pozytywnej decyzji. Ponadto  w „Decyzji nr 3/2017, znajduje się informacja, iż w momencie wystąpienia kolizji trasy projektowanych rurociągów z drogą takowe przeciski zostaną wykonane”. Na etapie wydawania „Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych”  nr ewidencyjne tych dróg nie zostały wpisane do wniosku pomimo, iż na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik nr 1 do  Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  pokazano trasy planowanych rurociągów, z których wynika, że przecina ona okoliczne drogi a tym samym w/w działki ewidencyjne.” W tekście zarówno decyzji jak i raportu wpisano, że „w przypadku kolizji trasy rurociągów  z drogami  zostaną wykonane przeciski lub przewierty sterowane.”

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:

a)      zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),

b)      brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

W tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(…), której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, ograniczając wymóg do wyrażenia zgody przez podmiot, który złożył wniosek o jej wydanie, - za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony – zmiana decyzji jest niezbędna dla wnioskodawcy w związku z  uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Brak  numerów ewidencyjnych  działek dróg pod, którymi zostaną wykonane przeciski lub przewierty sterowane sprawia, iż Decyzja nr 3/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz wniosek  o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy są nie spójne .

Po przeanalizowaniu  dokumentacji organ stwierdził, ze zgodnie z Raportem  oddziaływania na środowisko - inwestora, planowane przedsięwzięcie nie ulega zmianie, a jedynie dopisano numery ew.  działek  dróg, pod którymi zostaną wykonane przeciski lub przewierty sterowane. W związku z powyższym nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej procedury oddziaływania na środowisko, gdyż nieuległy zmianą warunki poprzedniej decyzji.

Po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu                  o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo  wniesienia  odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta  Gminy w Dzierzążnia w terminie  14 dni od  dnia jej doręczenia.

 

                                                                    

 

                                                                    Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                   mgr inż. Witold Pająk

 

 

 


 

 

Otrzymują:

1.      Inwestor

2.      Strony postępowania

3.      a/a

 

 

 

Złącznik nr 1 do decyzji

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na omawianym terenie planowana jest uprawa głównie warzyw – brokuł i sałaty, podrzędnie zbóż. Areał upraw wyniesie około 150 ha. Dla spełnienia warunku opłacalności, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej intensywności upraw, co z kolei wymaga ich nawadniania.

Według informacji uzyskanych od inwestora, uprawy prowadzone będą w okresie od połowy kwietnia do końca września tj. około 168 dni w roku. Zapotrzebowanie na wodę określone przez Inwestora, w okresie prowadzenia upraw to średnio około 150 – 250 m3/h oraz maksymalne około 360 – 390 m3/h.

Roczne zapotrzebowanie na wodę określono na poziomie 600 tyś m3. Nawodnienie prowadzone będzie za pomocą deszczowni oraz niskociśnieniowego (do 1 atm) systemu nawadniania kropelkowego. Czas prowadzenia nawodnień w ciągu doby to maksymalnie14 godzin. Bliższe informacje dotyczące zapotrzebowania na wodę podano w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania.

Projektowane ujęcie wody winno zapewnić maksymalną wydajność 360-390 m3/h. Zaprojektowano ujęcie składające się z trzech studni o wydajności po 120-130 m3/h dla każdej. Przewiduje się wykonać studnie: Studnia nr 1 – na działce nr ew. 20/51 w jej północno-zachodnim narożniku, w odległości po około 25 m od północnej i zachodniej granicy działki; po południowej stronie drogi Nowe Kucice-Płońsk, przy zachodniej granicy terenu gospodarstwa (b.PGR).

 • Rzędna terenu około 116 m n.p.m.
 • Odległości od pozostałych projektowanych studni:

około 990 m na południowy – wschód (SE/SSE) od proj. studni nr 2

około 1700 m na południowy – wschód (SSE) od proj. studni nr 3

Studnia nr 2 – na działce nr ew. 27 w jej środkowo-wschodniej części, w odległości koło 110 m od wschodniej granicy działki 27 z działką nr ew. 2 (droga polna), około 580 m na północny-wschód od drogi Nowe Kucice-Dzierzążnia oraz w odległości około 950 m na północny-zachód od drogi Nowe Kucice-Płońsk.

 • Rzędna terenu około 120 m n.p.m.
 • Odległości od pozostałych projektowanych studni:

około 990 m na północny – zachód (NW/NNW) od proj. studni nr 1

około 710 m na południowy – zachód (SSW) od proj. studni nr 3

Studnia nr 3 – na działce nr ew. 27 w jej północno-wschodnim narożu, w odległości około 30 m od północnej granicy działki i jednocześnie 30 m na południe od drogi gruntowej (działki nr ew. 26/1) ograniczającej teren od północy oraz około 25 m od północno-wschodniej granicy działki 27 z działką nr ew. 183.

 • Rzędna terenu około 118 m n.p.m.
 • Odległości od pozostałych projektowanych studni:

około 1700 m na północny – zachód (NNW) od proj. studni nr 1

około 710 m na północny – wschód (NNE) od proj. studni nr 2

Dane techniczne zaprojektowanych studni.

Ø  Przewiduje się, że otwory (studnie) zostaną wykonane systemem okrętno-udarowym do głębokości 94 – 97 m.

Ø  Projektowana konstrukcja otworów studziennych nr 1 / nr 2 / nr 3 Wiercenie otworów przewiduje się wykonać do głębokości 94 / 99 / 97 m przy zastosowaniu 2 kolumn rur:

 • rury 508 mm (20”) do głębokości 26 / 30 / 28 m
 • rury 457 mm (18”) do głębokości 94 / 99 / 97 m

Przy zmianie kolumny rur należy wykonać korek iłowy dla potrzeb technologicznych i zamknięcia ewentualnych wód przypowierzchniowych.

RODZAJE TECHNOLOGII

Etap realizacji

Projektowane konstrukcje studni wchodzących w skład ujęcia podano we wcześniejszych rozdziałach.  Jak już wspomniano ujęcie winno zapewnić wydajność maksymalną około 360 - 390m3/h, przy projektowanych trzech studnia po 120-130 m3/h dla każdej. Studnie zostaną wykonane systemem okrętno – udarowym, przy użyciu dwóch kolumn rur osłonowych, bez użycia płuczki wiertniczej. Po zafiltrowaniu rury osłonowe zostaną całkowicie usunięte z otworu. Przewidywana głębokość studni w zakresie około 90-97 m. Wylot każdej studni obudowany będzie szczelną obudową. Studnie wykonane będą przy użyciu wiertnicy mechanicznej, o napędzie spalinowym, typu H3, H4 lub o podobnej konstrukcji.

SYSTEM NAWODNIEŃ ROLNICZYCH

Główne rurociągi Ø225 – 400 mm, jak też przyłączeniowe Ø160 mm, wykonane ostaną                      w typowy sposób stosowany przy budowach wodociągów. Rury układane będą w wąsko przestrzennych wykopach o szerokości około 0,5 – 0,6 m, obudowanych  np. wypraskami stalowymi. Wykopy wykonane zostaną minikoparką oraz w miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną, ręcznie. Rurociągi układane będą na 10-20 cm podsypce piaszczystej, zagęszczonej. Oś rurociągów zagłębiona będzie około 1,2 – 1,5 m p.p.t. Zasyp wykopów na wysokość około 0,2 – 0,3 m ponad oś rurociągu będzie wykonany również gruntem piaszczystym, zagęszczonym. Pozostała przestrzeń wykopu wypełniona zostanie gruntem rodzimym, zagęszczonym. W miejscach kolizji trasy projektowanych  rurociągów z drogami: dz. nr ew. 2- droga Gminna, dz. nr ew. 10, 19 – drogi powiatowe oraz 20/25 droga będąca własność Agencji Nieruchomości Rolnej, czy inną infrastrukturą podziemną, w zależności od uzgodnień z właścicielami (zarządcami) danego obiektu, rurociągi realizowane będą metodą bez wykopową, stosując technologię przewiertów sterowanych lub przycisków poziomych. Rurociągi wykonane zostaną z rur PE i/lub PVC.

Etap eksploatacji

Ujęcie wody na etapie eksploatacji nie wymaga stosowania specjalnych technologii.

Studnie zostaną wyposażone w podwodne agregaty pompowe zapewniające wydajność nominalną po około 120 -150 m3/h z wysokością podnoszenia rzędu 100 -200 m z silnikami o mocy około 40-60 kW. Dobrane zostaną pompy z oferty np. firmy Grundfoss Pompy Sp. z o. o. np. typu SP125-6-A o mocy 55kW o wydajności nominalnej 125 m3/h, wydajności roboczej Q = 15 – 162 m3/h i wysokości podnoszenia odpowiednio około H = 168 – 74 m lub SP160-5-A o mocy 55kW o wydajności nominalnej 160 m3/h, wydajności roboczej Q = 15 – 207 m3/h i wysokości podnoszenia odpowiednio około H = 152 – 58 m lub z oferty firmy Hydro-Vacuum S.A. np. typu GCA.8.07 lub GCA.8.08 o wydajnościach w zakresie 0 – 175 m3/h, wysokości podnoszenia od 203 – 230 m do 64 – 74 m o mocy 48,6 – 55,5 kW lub pompy z oferty innych producentów  o podobnej charakterystyce.

Studnie eksploatowane będą sezonowo, w okresie prowadzenia nawodnień rolniczych. Woda pobierana ujęciem nie będzie poddawana uzdatnianiu. Będzie tłoczona do sieci w stanie surowym. Przewidywany system nawodnień rolniczych prowadzony będzie w typowej technologii. Jak wcześniej stwierdzono, nawodnienie realizowane będzie za pomocą tzw. kapilarów tj. systemu nawadniania kropelkowego, niskociśnieniowego (do 1 atm). Działalnie takiego systemu polega na ułożeniu rur i linii kroplujących wzdłuż aktualnych nasadzeń warzyw. Woda podawana do rur i linii kroplujących uwalniania jest poprzez emitory (specjalną perforację, szczeliny) wprost do strefy korzeniowej rośliny. Nawodnienie części upraw realizowane będzie także za pomocą deszczowni szpulowych, o wydajnościach od około 30 – 50 m3/h do około 100 – 150 m3/h. Deszczownia zamontowana jest na lekkim podwoziu na kołach niskociśnieniowych. Przewód deszczowni szpulowej wykonany jest z wysokiej jakości materiału PE. Deszczownia ustawiana jest na trasie przejazdu pomiędzy uprawami. Wąż ze szpuli rozwijany jest i przyłączany do hydrantu. Na skutek przepływu wody do nawadniania poprzez specjalną turbinę, będącą częścią deszczowni następuje napędzanie przekładni zębatych powodujących nawijanie węża na szpulę i poruszanie się całego urządzenia, w kierunku hydrantu. Po nawodnieniu danego obszaru upraw deszczownia przewożona jest do kolejnego.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Z przedmiotowego ujęcia wody

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Z uwagi na bark uzdatniania wody, nie będą powstawały ścieki popłuczne.

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Studnie nr 2 i 3 zostaną przyłączone do wybudowanych transformatorów zasilanych z sieci energetycznej. Studnia nr 1 zostanie podłączona do istniejącej stacji transformatorowej na terenie zabudowań po b. PGR (na działce nr ew. 20/50).

OGRZEWANIE

 Nie dotyczy.

WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

WARIANT 0

Niepodjęcie planowanej inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie opiera się na założeniu prowadzenia intensywnych upraw rolniczych, polegających między innymi na możliwości osiągnięcia wysokiej jakości, dwukrotnego plonu                            w okresie wegetacji. Osiągnięcie tego założenia wymaga budowy systemu nawodnień. Zaniechanie inwestycji byłoby związane z brakiem możliwości prowadzenia intensywnych upraw rolniczych. Przy wyborze tego wariantu, nie będzie intensywnej eksploatacji wód podziemnych. Grunty przeznaczone na uprawy bez nawodnień, nie będą, jak dotychczas, w pełni wykorzystane.

Biorąc pod uwagę fakty:

brak przekroczeń standardów środowiska

brak negatywnego wpływu na stan środowiska w rejonie inwestycji

przeznaczenie terenów w miejscu planowanej inwestycji na cele rolne

niepodjęcie przedsięwzięcia nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

WARIANT I

Opisywane w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcie przewiduje budowę ujęcia wód podziemnych do celów prowadzenia nawodnień rolniczych, upraw głównie warzyw – brokuł   i sałat. Przewidziano budowę ujęcia wód podziemnych składającego się z trzech studni głębinowych o projektowanych wydajnościach eksploatacyjnych po 120 – 130 m³/h. Areał prowadzenia upraw to około 150 ha. Przedsięwzięcia powiązane to budowa rurociągów do rozprowadzania wody po terenie gospodarstwa oraz intensywne prowadzenie upraw rolnych.

Projekt zakłada realizację przedsięwzięcia, przy spełnieniu wszystkich wymogów

środowiskowych.

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Z uwagi na brak zagrożeń dla środowiska wywołanych realizacją lub eksploatacją, przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Wyloty studni, zamknięte szczelnymi głowicami, chronione będą szczelnymi obudowami wykonanymi z kręgów betonowych, ze szczelnym dnem, z pokrywami betonowymi. W trakcie wiercenia studni i filtrowania zostaną wykonane uszczelki z compaktonitu, powyżej warstwy wodonośnej. Rozwiązania te mają na celu ochronę warstwy wodonośnej przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej wzdłuż konstrukcji studni. Realizacja i eksploatacja przewodów wodociągowych oraz systemów nawodnień nie wymaga specjalnych rozwiązań chroniących środowisko.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze

Ludzie i zwierzęta – brak oddziaływania. Powietrze – brak oddziaływania i emisji. Oddziaływanie na system melioracyjny – nie przewiduje się istotnego wzajemnego oddziaływania na siebie systemów melioracyjnych (drenażowego i nawadniającego). Rodzaj prowadzonych upraw wymaga umiarkowanego prowadzenia nawodnień oraz niewielkich ilości wody. Nawodnienie,   w odniesieniu do jednostki powierzchni  nawadnianej (patrz rozdz. 6.2. Etap eksploatacji) według szacunkowego bilansu wymaga średnio około 39 m3 wody    w ciągu 14 godzin nawadniania na jeden hektar, co stanowi około 3,9 litra na jeden metr kwadratowy, która to ilość podana zostanie   w ciągu 14 godzin. Maksymalnie będzie to około 5 litrów na jeden metr kwadratowy, podanych w ciągu 14 godzin. Płytkie podłoże gruntowe  w zasięgu działania systemu odwadniającego (rowów melioracyjnych i sączków drenarskich) zbudowane jest utworów gliniastych z lokalnymi, nieciągłymi przewarstwieniami piaszczystymi. System odwadniający, zbiera wodę z płytkich, nieciągłych, nawodnionych warstw piaszczystych, sączeń śródglinowych i spływów powierzchniowych. Wody te o charakterze zawieszonym występują okresowo. Ponieważ brak jest ciągłych warstw stale zawodnionych wzajemna współpraca obu systemów melioracyjnych (drenażowego i nawadniającego będzie bardzo ograniczona lub nie będzie występować. Woda użyta do nawodnień zostanie zatrzymana na roślinach i w strefie korzeniowej oraz częściowo odparuje.                     Z uwagi na ilość wody używanej do nawodnień jak też na czas w jakim ilość ta zostanie podana  (14 godzin), również nie będzie spływała powierzchniowo do systemu odwadniającego. Również system odwadniający z tych samych powodów nie spowoduje nadmiernego drenażu a tym samym zwiększonego zapotrzebowania na wodę do nawodnień rolniczych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nawodnienie rolnicze będzie prowadzone  w okresach niedoboru opadów, czyli w okresach o minimalnym lub braku przepływów  w sieci melioracyjnej i nie spowoduje przepełnienia tego systemu. W minimalnym stopniu woda używana do nawodnień może zasilać system melioracyjny, niemniej z cała pewnością nie zakłóci jego działania. Gleby i rośliny – brak oddziaływania. Pobór wody będzie się odbywał z warstw wodonośnych położonych na głębokości poniżej 28 - 32 m, które prowadzą wody naporowe z szacowanym poziomem piezometrycznym około 1 – 4 m poniżej powierzchni terenu (nie wyklucza się występowania samo wypływu z ciśnieniem rzędu 0,4 – 0,5 atm. tj około 4 – 5 m ponad poziom terenu). Roślinność czerpię wodę z opadów atmosferycznych                                i przypowierzchniowych warstw zawodnionych okresowo. Użytkowe warstwy wodonośne nie posiadają kontaktu hydraulicznego z przypowierzchniowymi warstwami zawodnionymi, nie ciągłymi, nie posiadającymi charakteru użytkowego. Wynika stąd, że wody te występują głęboko poniżej strefy korzeniowej roślin, dlatego też ich pobór nie będzie wpływał na glebę, szatę roślinną   i uprawy. Natomiast prowadzenie nawodnień rolniczych oddziaływać będzie korzystnie na glebę zwiększając jej żyzność oraz na uprawy, zwiększając ich plony i jakość. Pobór wody jak też nawodnienia rolnicze ze względów omówionych powyżej nie będą wywierały wpływu na park podworski, znajdujące się tam drzewa w tym opisywany wcześniej pomnik przyrody – drzewo Nr rejestracyjny CRFOP.   

PL.ZIPOP.1393.PP.1420052.2136, zlokalizowane na działce nr ew. 20/50 należącej do zleceniodawcy. Z tych samych względów pobór wody nie będzie wywierał negatywnego wpływu na znajdujące się na sąsiadującej z terenem inwestora od północnego – wschodu działce nr ew. 183, niewielkie (powierzchnia około 0,25 ha) bagno stanowiące Użytek Ekologiczny 439, Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.UE.1420052.420. Bagno to, zlokalizowane w lokalnym obniżeniu terenowym, oparte jest na wodach przypowierzchniowych tzw. „podskórnych”, zasilane dodatkowo systemem melioracyjnym (rowy, sączki drenarskie). Jak już wspominano przypowierzchniowe wody „podskórne”, wody prowadzone siecią drenarską i rowami nie posiadają kontaktu hydraulicznego z użytkowymi warstwami wodonośnymi, z których prowadzony będzie pobór wody. Nie ma zatem możliwości aby pobór wody z warstw użytkowych przyczynił się do zakłócenia stosunków wodnych w obrębie wód drenażowych i „podskórnych”, w tym do doprowadzenia do ich wyschnięcia. Jak już wspomniano, okresowo, rowy melioracyjne i sączki drenarskie nie prowadzą wody, a bagno wysycha. Nawadnianie upraw może przyczynić się w niewielkim stopniu do poprawy tej sytuacji   w okresach suchych, wszak niewielka część wody, nie przechwycona przez systemy korzeniowe upraw, w miejscach o dobrej przepuszczalności będzie infiltrowała do gruntu i częściowo odpływała systemem melioracji (rowy, sączki), które zasilają w części wspomniany użytek ekologiczny. Oddziaływanie na wody powierzchniowe – nie będzie zachodziło. Brak jest stałych cieków     i zbiorników wodnych w zasięgu oddziaływania ujęcia, posiadających kontakt hydrauliczny  z warstwą wodonośną, przewidzianą do eksploatacji. Nawodnienie upraw również nie będzie wywierało wpływu na wody powierzchniowe.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kruszewska Maria
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-06 12:15:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Kruszewska Maria
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-06 12:15:01
 • Liczba odsłon: 860
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278395]

przewiń do góry