Dzierzążnia, dnia  10 lipca 2017r.

 

PP.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO             

 

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,  polegające  na  budowie  sieci  gazowej średniego ciśnienia PE  o przekroju 110 mm  (do 0,5 Mpa),  dla terenu działek nr ewidencyjny: 54/16  i  67,  położonych                       w  miejscowości  Dzierzążnia      -    zostało zakończone.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w  przedmiotowej   sprawie:

 

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.372.2017  z  dnia 20 czerwca 2017r.                uzgodnił  pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów  rolnych, projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla w/w  zamierzenia budowlanego  na  działce nr 54/16           oraz  umorzył  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  uzgodnienia projektu  decyzji             o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  polegające  na  budowie  sieci  gazowej średniego ciśnienia PE o przekroju 110 mm,  dla działki  nr  ewid. 67  w  Dzierzążni.

 

2.   Marszałek  Województwa  Mazowieckiego w Warszawie, jako że lokalizacja bez uwag - nie wydał postanowienia.

 

3.   Dyrektor  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych i Autostrad  w  Warszawie postanowieniem, znak  O/WA.Z-3.4351.385.2017.DC  z  dnia  07 lipca 2017r.,   postanowił  uzgodnić  na  warunkach  określonych  w  decyzji nr O/WA.Z-3.4341.287.2017.1.DC                 z  dnia 05.05.2017r.,   projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  polegającej na budowie   sieci  gazowej średniego ciśnienia PE  o przekroju 110 mm  (do 0,5 Mpa),   dla terenu działek  54/16  i  67,  położonych  w  miejscowości  DZIERZĄŻNIA.  Uzgodnienie  lokalizacji  tej  inwestycji  przy  zachowaniu  następujących  warunków:

1)      Poniesienia kosztów przełożenia urządzeń lub obiektów – zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych ust. 5 – w wypadku wystąpienia kolizji przy budowie lub przebudowie drogi.

2)      Odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. , Nr 43, poz.
z 430 z późn. zm. ).

3)      Wykonania przejść poprzecznych pod drogą krajową w rurze osłonowej ( na całej szerokości pasa drogowego) metodą przecisku lub przewiertu bez rozkopywania jezdni oraz korpusu drogi.

4)      Nienaruszania urządzeń odwadniających i innych elementów technicznych drogi w obszarze realizacji inwestycji.

5)      Poniesienie przez Inwestora kosztów budowy lub remontu urządzeń nawierzchni e pasie drogowym, związanych z lokalizacją uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu lub likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.

6)      Ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obcych zaistniałych w związku z zajęciem terenu a także skutków wypadków
i kolizji.

7)      Poniesienia przez Inwestora – w całości – kosztów budowy i eksploatacji wnioskowanego urządzenia, zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy o drogach publicznych.

8)      W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddział, że przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, wnioskodawca zobowiązany będzie – natychmiast po wezwaniu – przywrócić poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi krajowej nr 10 do stanu pierwotnego.

9)      Po zakończeniu robót związanych z budową przedmiotowej inwestycji należy uporządkować poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego, przywracając je do stanu pierwotnego, a następnie protokolarnie przekazać przedstawicielowi GDDKiA O/WA Rejon Płońsk. Ponadto zobowiązuje się Inwestora do przekazania do Rejonu w Płońsku, w terminie do 30 dni od zakończenia prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót w dwóch egzemplarzach.

10)  Za umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym ( za okres przewidywanego funkcjonowania urządzenia) oraz za czas zajęcia pasa drogowego do wykonania robót, pobrana zostanie opłata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

 

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017  poz. 1257),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.

 

       

                                                       Wójt  Gminy  Dzierzążnia

                                                      mgr. inż.  Witold  Pająk

Otrzymują:

 

1.      Wnioskodawca  i  Inwestor:

       POLSKA   SPÓŁKA   GAZOWNICTWA  Sp. z o.o.   w WARSZAWIE, 

       ul. Marcina  Kasprzaka 25, 01-224  Warszawa

2.   PEŁNOMOCNIK  upoważniony do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

      Pan Mirosław  Wójcicki, Instalatorstwo  Sanitarne C.O. i Gazowe,  Jeziory 1A, 

      21-400  Łuków

 3.  Strony  biorące  udział  w  postępowaniu:

 

Miejscowość  DZIERZĄŻNIA – teren  inwestycji;

  1. Właściciel działki nr ew. 54/16,  Gmina Dzierzążnia,  Dzierzążnia  28,                           09-164  Dzierzążnia
  2. Właściciel działki nr ew. 67  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad ,

ul.  Mińska 25,  03-808  Warszawa

 

Do  wiadomości:

 

1.      Sołtys  wsi  Dzierzążnia  -  (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa                 w  sposób   zwyczajowo przyjęty) -   Pan  Edward  Fotek,  zam.  Dzierzążnia 19a,           09-164  Dzierzążnia,

2.      Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać projektowana  sieć  gazociągu  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy, tablica  ogłoszeń Urzędu Gminy oraz strona internetowa:   https://ugdzierzaznia.bip.org.pl .

3.      A/a

 

 Zamieszczono:

1 x  Tablica ogłoszeń Urzędu Gm. w/m – I piętro

1 x  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu     https://ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

Sprawę prowadzi:  Inspektor  ds. gospodarki  komunalnej,

zamówień publicznych i planowania przestrzennego  -

Grażyna  Zarzycka,   tel. 023 661 59 02  lub  04 wew. 37

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-11 12:48:38
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-11 12:48:38
  • Liczba odsłon: 725
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181238]

przewiń do góry