Dzierzążnia, dnia  18 września 2017r.

PP.6733.6.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)   zawiadamiam,   że  w  dniu  20  lipca  2017 roku,  na wniosek :

ENERGA - OPERATOR S.A.  w Gdańsku, z siedzibą - ul. Marynarki Polskiej 130,                       w imieniu której występuje Pełnomocnik Zbigniew Kraśniewski, LIL Liliana Kraśniewska      z siedzibą w  Płońsku 09-100,   ul. Szczęśliwa 11,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

 

budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w  miejscowości  WILAMOWICE.

 

Lokalizacja  inwestycji:   

teren działki nr ew.: 6, położonej  w  miejscowości  Wilamowice,   gm. Dzierzążnia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00    (tel. 23 661-59-02  lub 04  wew. 37).

 

          Wójt Gminy

mgr inż. Witold Pająk

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

     oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Wilamowice - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa

     w  sposób   zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać 

     projektowana  linia nN  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach 

     sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-18 13:04:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:04:50
  • Liczba odsłon: 905
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267093]

przewiń do góry