Dzierzążnia, dnia  30 października  2017r.

PP.6733.7.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE  O  ZAKOŃCZENIU  POSTĘPOWANIA  DOWODOWEGO             

 

Wójt Gminy Dzierzążnia zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania decyzji o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN   w  miejscowości ,    WILAMOWICE,   dla terenu działki   nr ew.: 56/2   obręb 0031  Wilamowice,    gm. Dzierzążnia    -    zostało  zakończone.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania
w  przedmiotowej   sprawie:

 

1.   Starosta Płoński postanowieniem znak GG.6123.601.2017 z dnia 17.10.2017r uzgodnił  pozytywnie w zakresie  ochrony gruntów rolnych  projekt  decyzji  o  ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego dla w/w zamierzenia budowlanego,  zlokalizowanego  na  działce  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  -  obręb : 56/2   obręb 0031  Wilamowice, jednostka  ewidencyjna  Dzierzążnia

 

2.   Marszałek  Województwa  Mazowieckiego w Warszawie,  postanowieniem WZM i UW.C/IPŁ-0231.516.85/17  z dnia  16 października 2017r.,  uzgodnił w zakresie melioracji wodnych warunki lokalizacji inwestycji celu  publicznego  dla w/w inwestycji, określone  w złożonym do uzgodnienia projekcie decyzji  i  zobowiązał inwestora do :

a). przestrzegania  zapisów ustawy  z  dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (tj.: Dz. U. z  2017r.,  poz. 1121)   przy  projektowaniu  i  wykonywaniu planowanej inwestycji,

b). w przypadku przebudowy urządzeń melioracyjnych znajdujących się na w/w działkach  należy  1egz. dokumentacji powykonawczej przekazać do Inspektoratu WZM i UW w Płońsku,  Inspektorat w Płońsku, ul. Zajazd 6,

c). zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, wykonywania robót, które mogą powodować osiadanie urządzeń lub ich części, osuwanie się gruntu, stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych.

 

3.   Zarząd  Powiatu  Płońskiego, w imieniu którego działa  Dyrektor Powiatowego  Zarządu Dróg w Płońsku,  postanowieniem  nr 122/2017, znak DT.6730.1.126.2017  z  dnia 25.10.2017r.,   postanowił  uzgodnić przedłożony projekt  decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego  dla  w/w  przedsięwzięcia,  w  zakresie  drogi  powiatowej  nr  3059W  Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów /dz. nr ew. 38/,  zgodnie  z przebiegiem zaznaczonym  na  załączniku  graficznym.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1257),   Wójt  Gminy uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego pisma.        

 

                                                         Wójt  Gminy  Dzierzążnia

                                                         mgr. inż.  Witold  Pająk

Rozdzielnik:

 

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20) oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Strony  biorące  udział  w  postępowaniu   -   według  wykazu  stron  załączonego  do akt sprawy.

3.  Sołtys wsi : WILAMOWICE  -  (z  prośbą  o  poinformowanie    mieszkańców

     sołectwa   w   sposób  zwyczajowo  przyjęty),

4.  Aa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-31 10:04:20
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 10:04:20
  • Liczba odsłon: 906
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276906]

przewiń do góry