Dzierzążnia, dnia  21 listopada 2017r.

PP.6733.7.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)   zawiadamiam,   że  w  dniu  04 października  2017 roku,  na wniosek :

ENERGA – OPERATOR  S.A. w  Gdańsku,   80-557  Gdańsk,  ul. Marynarki  Polskiej 130,   w imieniu której występuje  pełnomocnik   upoważniony do występowania w imieniu Wnioskodawcy:    Zbigniew  Kraśniewski,  działający  w  imieniu  firmy LIL Lilianna  Kraśniewska,  09-100 Płońsk,   ul. Szczęśliwa  11,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

 budowie  linii  kablowej  niskiego  napięcia  w   miejscowości  WILAMOWICE.

 

Lokalizacja  inwestycji:   

Inwestycja  położona w obszarze  terenu działki  nr ewidencyjny: 56/2 obręb 0031   WILAMOWICE,    gm. Dzierzążnia.     

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00                 (tel. 23 661-59-02  lub 04  wew. 37).

 

         

Wójt  Gminy  Dzierzążnia                                                                                          

                                                                                                                   mgr inż.  Witold  Pająk

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

     oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Wilamowice - (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa

     w  sposób   zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  nieruchomości,  po których będzie przebiegać 

     projektowana  linia nN  -  wg  wykazu  znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4.  A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-22 13:20:09
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 13:20:09
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276919]

przewiń do góry