Dzierzążnia,  dnia   28  czerwca 2018r.

   PP.6733.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego w  sprawie  wydania
decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257)  w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca  2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.     z  2017r.,  poz. 1073),   zawiadamiam,  że  w dniu  15 czerwca 2018r.  wpłynął   wniosek    i  na  żądanie  inwestora: 

ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku,  80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130
w imieniu której występuje pełnomocnik upoważniony do występowania w imieniu Wnioskodawcy: Zbigniew Kraśniewski, działający w imieniu firmy LIL Liliana Kraśniewska, 09-100 Płońsk, ul. Szczęśliwa 11,

 

zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego, pn.: 

 

budowa  linii napowietrznej średniego napięcia-15kV, stacji transformatorowej Sn/nn wraz  z szafą rozdzielczą w miejscowości Dzierzążnia.

 

Lokalizacja  inwestycji:  

działka  nr  234/6, obręb 006 Dzierzążnia,  gm. Dzierzążnia.           

           

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni,  pokój nr 24, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek   w godz. 8.00 – 16.00,   tel.  23 661-59-09-02  lub  04.

Wójt  Gminy  Dzierzążnia                                                                                          

                                                                                                                  mgr inż.  Witold  Pająk

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 24)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  DZIERZĄŻNIA -  (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców sołectwa              

      w  sposób  zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciel  gruntu,  po  którym będzie przebiegać  projektowana   linia   - wg  wykazu 

     znajdującego się  w  aktach  sprawy,

4. Strony  biorące  udział  w  postępowaniu – wg  wykazu w aktach sprawy,

4.  Aa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-28 14:23:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 14:23:50
  • Liczba odsłon: 922
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278382]

przewiń do góry