ERO 6220.2.8.2018                                                                        Dzierzążnia, dnia 07.09.2018r.                       

 

 

 

                                                   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

                                                                   Zarząd Zlewni w Ciechanowie

                                                                ul. Powstańców Warszawskich 11

                                                                              06-400 Ciechanów

 

 

 

 

   Uprzejmie informuję, że tut. Urząd prowadzi postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej   w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

   Na podstawie z art. 64 poz.1 pkt. 4, Ustawy o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Dzierzążnia zwraca się z prośbą  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wstępnie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć zapisanych w § 3 ust. 1 pkt. 52, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.     w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. 2016. 71 tj.)

Ponadto nadmienia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w opinii nr WOOŚ-I.4220.494.2018.MŚ, z dnia 21 czerwca 2018r.  (dostarczonej 25 czerwca 2018r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku ZNS. 471.081.2018.27 z dnia 15 czerwca  2018r.  (dostarczonej 18 czerwca 2018r.), nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

W załączeniu przekazuje wniosek w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. okres uzgodnień nie wlicza się do czasu prowadzenia postępowania.

 

                                                                                                       Z up.Wójta

                                                                                             mgr inż. Adam Sobiecki

                                                                                                                           Sekretarz Gminy

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

1.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 12:39:00
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269927]

przewiń do góry