ERO 6220.1.13.2018.2019                                                                                                                                                                  Dzierzążnia, dnia 20.03.2019r.

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),  a także § 3 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 w związku z §3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku: Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL”  z siedzibą główną w Glinojecku, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

 

POSTANAWIAM

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz   z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

 

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Dzierzążni w dniu 22.08.2018r. wpłynął wniosek: Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL”  z siedzibą główną w Glinojecku, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ew. 129/13,  130”

Na podstawie w/w przepisów, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.1.4.2018 z dnia 17.09.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego  Inspektora Środowiska w Płońsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy  Inspektor Środowiska w Płońsku, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi, w opinii sanitarnej nr  ZNS.471.131.2018.42 z dnia 2018.10.04, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz   z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”.

Zgodnie z w/w opinią: „Planowane przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3  rozporządzenia jw. zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje tylko i wyłącznie posadowienie nabytej już instalacji  - Wytwórni Mas Bitumicznych MARINI 120 w miejsce wcześniej funkcjonującej (ze względu a stopień zużycia poprzedniej instalacji) na terenie Zakładu Produkcyjnego, pozostającego we władaniu wnioskodawcy, w msc. Dzierzążnia na działkach nr ew. 129/13 i 130.

Instalacja - poprzednio funkcjonująca i obecnie planowana do posadowienia, posiadają alogiczną konstrukcje, takie same parametry techniczne oraz wydajność 120 Mg/h. W związku z tym, emisja substancji i energii z zakładu produkcyjnego jak i skala oddziaływania  nie ulegnie zmianie. Zakład zajmuję się produkcją masy bitumicznej w wymienionej powyżej lokalizacji istnieje i funkcjonuje od wielu lat. Źródłem energii cieplnej w instalacji jest ekologiczne paliwo charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji - gaz LPG. W związku z tym, konieczne jest posadowienie 6 zbiorników magazynowych na gaz o łącznej pojemności 40,2 m' wraz z armaturą doprowadzającą. W świetle uzyskanych wyników obliczeń wykazano, że emisja hałasu po uwzględnieniu zamierzenia inwestycyjnego -nie powoduje wystąpienia przekroczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych.   A zatem na skutek realizacji przedsięwzięcia nie występują znaczące oddziaływania na klimat akustyczny, w rozumieniu zapisów prawa ochrony środowiska.  W odniesieniu do rozpatrywanego terenu nie został uchwalony aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przez Radę Gminy Dzierzążnia.

 W karcie informacyjnej w wersji elektronicznej i papierowej, inwestor przedstawił oddziaływanie na środowisko na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na występującą w sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudową mieszkalną.”

W toku przeprowadzonego postępowania, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak: ERO 6220.1.5.2018, z dnia 17.09.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi w opinii WOOŚ-I.4220.812.2018.ML.7 z dnia 08.02.2019r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: „Planowane przedsięwzięcie polega na posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych (zwanej dalej ,,WMB") wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo – gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dzierzążnia na działkach o nr ew. 129/13 і 130. Planowana do posadowienia instalacja WMB zastąpi dotychczas funkcjonującą instalacje (również takiego samego typu i o identycznej wydajności 120 Mgh) ze względu na znaczny stopień zużycia urządzenia. Instalacja technologiczna, tj. WMB, oraz instalacja pomocnicza dla instalacji głównej,tj. zbiorniki na gaz LPG o łącznej pojemności 40,2 m wraz z armaturą, będą ze sobą powiązane technologicznie (zbiorniki na gaz poprzez rurociągi połączone zostaną na stale z palnikami instalacji WMB), w związku z powyższym stanowić będą jedną instalację. W trakcie procesu inwestycyjnego przewiduje następujące zmiany: montaż instalacji WMB w miejsce instalacji dotychczas funkcjonującej, usytuowanie oraz rozkład jednostek technologicznych i obiektów pomocniczych (co związane jest    z pewnymi zmianami w sposobie zagospodarowania terenu) optymalizujące funkcjonowanie zakładu. Pozostała cześć zakładu nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Zakładana wielkość produkcji   w skali roku wynosi 40000 Mg.

Z kip wynika, że oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji inwestycji nic będzie istotne. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza. a także powstawać będą odpady i ścieki. Głównym źródłem emisji hałasu i substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji oraz proces technologiczny wytwarzania mas bitumicznych.   Z załączonych do kip obliczeń wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz dopuszczalne poziomy substancji  w powietrzu zostaną dotrzymane. Instalacja WMB ze względu na rodzaj technologii nie zużywa wody    i nie jest źródłem emisji ścieków. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. Odpady na etapie eksploatacji inwestycji będą, tak jak dotychczas, magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób chroniący środowisko przed zanieczyszczeniem. Z kip wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty orne, zakłady usługowo-magazynowe, stacja paliw i ciągi komunikacyjne. Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PL.H140054 zlokalizowany w odległości 14,5km w kierunku wschodnim od dziatek inwestycyjnych.”

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Dzierzążnia w dniu 17.09.2018r. pismem nr ERO622.1.6.2018 wystąpił także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ciechanowie z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego  w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r, poz. 2268 ze zm.)       i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r.      (Dz. U. z 2017r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorąc pod uwagę informacje zawarte   w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej     w Warszawie uznał w opinii nr WA.RZŚ.436.1.3152018.ZZ01.EPZ.4 (WA.ZZŚ.1.435.213.2018.MT) , że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

„Jak wynika z przedłożonego wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje wyłącznie posadowienie nabytej już instalacji - Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB MARINI 120 w miejsce wcześniej funkcjonującej (ze względu na stopień zużycia poprzedniej instalacji) na terenie Zakładu Produkcyjnego, pozostającego we władaniu wnioskodawcy, w msc Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13 i 130. Instalacja-poprzednio funkcjonująca i obecnie planowana do posadowienia, posiadają analogiczną konstrukcję, takie same parametry techniczne oraz wydajność 120 Mg/h. W związku z tym, emisja substancji i energii z zakładu produkcyjnego nie ulegnie zmianie, a tym samym i skala oddziaływania.

 Posadowienie instalacji obejmuje:

·         utwardzenie płytami drogowymi terenu w miejscu posadowienia instalacji WMB,

·         posadowienie instalacji o konstrukcji stalowej za pomącą dźwigu,

·         prace montażowe przy podłączeniu mediów: wody, instalacji gazowej, prądu,

·         utwardzenie terenu w miejscu posadowienia zbiorników na gaz LPG posadowienie zblokowanych 2 kontenerów, w których znajdują się parowniki gazu LPG zasilane palnikami gazowymi o mocy 0,08 MW każdy

·         montaż zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą

 Nie przewiduje się prac budowlanych a jedynie roboty instalacyjno-montażowe. Prace budowlane ograniczają się do przygotowania miejsca posadowienia poprzez jego utwardzenie płytami betonowymi

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków do ziemi ani do wód, nie wymaga także poboru wód podziemnych, a jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej., etap realizacji przedsięwzięcia będzie polegał na pracach instalacyjno-montażowych. W trakcie trwania ww. prac bezwzględnie należy przestrzegać dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę w celu wykluczenia ewentualnego wycieku paliwa i zanieczyszczenia gleby i wód związkami ropopochodnymi.

Instalacja WMB nie jest źródłem emisji ścieków technologicznych. Natomiast na skutek mini wycieków w obszarze załadunku mogą powstawać zanieczyszczenia ciekłe poprzez zmieszanie z wodami opadowymi. W związku z tym obszar przeładunku jest zadaszony (zadaszenia stanowi sama instalacja WMB). Instalacja posadowiona będzie na płytach betonowych, miejsce to stanowi jednocześnie obszar przeładunku. Wnioskodawca w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed wnikaniem zanieczyszczeń wraz z wodami opadowym do ziemi, przewiduje zamontowanie kratki ściekowej oraz wyprofilowanie płyty (spływ wód do kratki), z której zanieczyszczenia wraz z wodami opadowymi grawitacyjnie będą spływać do szczelnego zbiornika. Zbiornik będzie okresowo opróżniany przez wyspecjalizowaną firmę, z którą wnioskodawca ma zawartą stosowną umowę.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisty na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW2000172687679 Płonka od źródeł do żurawiani bez żurawiani. JCWP jest naturalną częścią wód i charakteryzuje się złym stanem ogólnym wynikającym ze stanu ekologicznego poniżej dobrego. JCWP charakteryzuje się rolnym użytkowaniem i jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakimi są osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu  chemicznego.”

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania instalacji głównej w paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego   w msc. Dzierzążnia na działkach nr ewid. 129/13,  130”

Mając powyższe na uwadze,  po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa     w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                  mgr inż. Adam Sobiecki

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Sławomir Walczak, Traby 32, 99-423 Bielawy – Pełnomocnik inwestora

2.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-21 12:09:42
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174546]

przewiń do góry