ERO6220.1.15.2018.2019                                                                            Dzierzążnia, dnia 06.05.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

              Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081).

zawiadamiam,

że dnia 6 maja 2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Dzierzążnia znak: ERO 6220.1.14.2018.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Posadowieniu instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z infrastrukturą (instalacją do zasilania  instalacji głównej w paliwo – gaz LPG) na terenie  zakładu zlokalizowanego w msc. Dzierzążnia na działkach  nr ewid. 129/13, 130”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Płońsku oraz
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36, w dni robocze, w godzinach od 8-ej do 16-ej, w terminie 14-u dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzążnia,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzążnia.

  

 

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                                    mgr inż. Adam Sobiecki
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 15:43:54
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276962]

przewiń do góry