ERO 6220.2.14.2018.2019                                                                             Dzierzążnia, dnia 09.05.2019r

 

 

POSTANOWIENIE

Na  podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską powstałą w decyzji Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lutego 2019 r., znak: ERO6220.2.12.2018.2019, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia,  w następujący sposób:

  • w całości  decyzji jest użyta błędna  nazwa inwestora „Green Park XVII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski,”

powinno byćGreen Park XVIII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski”,

UZASADNIENIE

W w/w decyzji przez pomyłkę nie dopisano w nazwie inwestora jednej cyfry „I” co spowodowało zmianę w nazwy inwestora  Green Park XVIII Sp. z o. o.  na niepoprawną:  Green Park XVII Sp. z o. o.    W związku z zaistniałą omyłką, zgodnie z  art. 113 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”

            W związku z powyższym, mając na uwadze oczywisty charakter omyłki pisarskiej,  postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:

               Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy  Dzierzążnia, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

                                                                                                                           Wójt


                                                                                                             mgr inż. Adam Sobiecki

 

 

Otrzymują:

1.       Szymon Ostrowski - Pełnomocnik inwestora - Green Park XVIII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

2.       Strony biorące udział w postępowaniu – zgodnie z wykazem stron

3.       a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

    Wydział Spraw Terenowych I

    ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

    ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

    Wody Polskie ,ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

 

Zamieszczono (obwieszczenie):

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu  www.ugdzierzaznia.bip.org.pl

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-09 14:44:44
  • Liczba odsłon: 616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1898058]

przewiń do góry