Dzierzążnia, dnia 14 maja 2020r.

PP.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2020r., poz.283), oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 10 S I i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256),

WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA

Podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych nr 300358 W i 300361 W w miejscowości Stare Gumino i Nowe Gumino, gmina Dzierzążnia.

W myśl art. 10 S l- kpa, Organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przede wszystkim umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań i wydanych opinii organów opiniujących.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji, zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzążnia, w godzinach 8.00-16.00. po upływie tego terminu wydana zostanie stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49- kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonanie po upływie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia -obwieszczenie_o_zakonczeniu_post.pdf

Otrzymują :

1.      Strony postępowania


2.      BIP Urzędu Gminy, tablica ogłoszeń

3. Sołtys wsi Nowe Gumino  Stare Gumino

4.a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-14 15:50:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-14 15:50:35
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900972]

przewiń do góry