I N F O R M A C J A

w sprawie załatwiania indywidualnych spraw obywateli

z zakresu spraw wojskowych

Indywidualne sprawy obywateli z zakresu spraw wojskowych załatwiane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.Nr 21 poz.205 z 2002 roku z późn. zm.)

  • Obowiązkowi służby wojskowej w zakresie określonym w ustawie podlegają obywatele polscy:

1.mężczyźni począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego ,w którym kończy 18 lat życia do końca roku kalendarzowego , w którym kończą 50 lat a posiadający stopień chorążego lub stopień oficerski -60 lat życia.

2.kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do tej służby począwszy od 18 lat do końca roku kalendarzowego w którym kończą 40 lat.

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby ,które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolnych do tej służby.

  • REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH

Mężczyźni ,którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowi) są obowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym terminie i miejscu (Urząd Gminy)

Przedpoborowy ,który otrzyma wezwanie do zgłoszenia się do rejestracji winien przedstawić następujace dokumenty:

-Dowód osobisty bądż inny dokument stwierdzający tożsamość(legitymacja szkolna).

Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego stawienia się w skutek trwałego kalectwa lub ułomności może ten obowiązek spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny.

  • POBÓR

Mężczyźni,którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat są obowiązani stawić się do poboru w określonym miejscu i czasie.Obowiązek stawienia się do poboru trwa do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 24 lata życia.

Poborowy ,który zgłasza się po raz pierwszy przed komisję poborową lub komisję lekarską winien przedstawić następujące dokumenty:

1.dowód osobisty

2.zdjęcie

3.potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji

4.dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki

5.posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia

 

  • ODROCZENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ze względu na:

1.wybór na posła -na czas pełnienia mandatu

2.kandydowania do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej

3.konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym ,który nie ukończył 16 roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył 75 lat i nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki.

4.pobieranie nauki w szkole wyższej-jeżeli jest on studentem na czas tej nauki ,nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ,w którym poborowy kończy 27 rok życia.

5.pobieranie nauki w szkole średniej,w tym policealnej i pomaturalnej -na czas pobierania nauki nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ,w którym poborowy kończy 22 rok życia.

( W przypadku ubiegania się o odroczenie służby wojskowej w pkt wymienionych wyżej poborowy winien udokumentować fakty zaświadczeniami potwierdzającymi istniejące zdarzenia).

Odroczenie ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny następuje na wniosek poborowego.

Odroczenia wymienione w punktach 1,2,4,5 udziela Wojskowy Komendant Uzupełnień

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-23 14:06:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-15 09:52:33
  • Liczba odsłon: 775
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902023]

przewiń do góry